งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 พะเยา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 724
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์    เสมอเชื้อ
2. เด็กหญิงเบญญาภา    เจนใจ
1. นายสุริยงค์    ไชยมงคล
2. นายอุดมทรัพย์    บุญงาม
2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฏฐกฤตา    มุงคุณคำชาว
2. เด็กหญิงพุทธิชา    แสงศรีจันทร์
1. นายนเรนทร์    ไชยมงคล
2. นายรณชัย    บัวหลวง
3 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายรณกร    ฟองจำ
2. เด็กหญิงฐิดาภา    หอมนาน
1. นายกิฬาวุฒิ    เผ่าเครื่อง
2. นางสาวเกศศิริ    วงศ์ไชย
4 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายปฏิญญา    สมศรี
2. เด็กชายรณชิต    ยามเลย
1. นายกมล    อ้อยหวาน
2. นายประกอบ    จันทร์ทัน
5 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐริญา    สมศรี
2. เด็กชายศรายุทธ    ยารังษี
1. นายจิระเดช    ซองคำ
ครูไม่ครบจำนวน
6 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ    ดอนมูล
2. เด็กหญิงจิตรารวี    เงินสม
1. นายนพรัตน์    เสมอเชื้อ
2. นางสาวนิจชิตา    เสมอเชื้อ
7 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายณชวิศ    วงศ์ใหญ่
2. เด็กชายวิชญะ    วังกรานต์
1. นายพงศกร    หงษ์ระนัย
ครูไม่ครบจำนวน
8 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสิตานัน    แลสันกลาง
2. เด็กชายทักษ์ดนัย    ใจดี
1. นายพยุง    ผัดวงค์
ครูไม่ครบจำนวน
9 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายภัทรคง    ตาคำ
2. เด็กชายภัทรคุณ    ตาคำ
1. นายกิตติพงษ์    สีโลปา
2. นายเสกสรร    อ้ายสุรินทร์
10 โรงเรียนพินิตประสาธน์ สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา    คุณขจรไกล
2. เด็กหญิงวิภาวดี    โชคล้ำเลิศสุวรรณ
1. นายจรัล    คำมูล
2. นายอภิชาติ    เทพวงศ์
11 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชญาดา    สมศรี
2. เด็กหญิงธันยชนก    ธรรมขัน
1. นายชนกนันท์    บุญเทพ
2. นายธวัชชัย    วงศ์ใหญ่
12 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายศุภชัย    บัวแดง
2. เด็กหญิงเกศกนก    เที่ยงธรรม
1. นายอภิวัฒน์    มีจันทร์
2. นายเอกลักษณ์    อิ่นธิ
13 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนภสร    กองติ๊บ
2. เด็กหญิงศลิษา    ศรีคำ
1. นางญาโณทัย    ถาคำวงค์
2. นายพิษณุ    รัตนไพศาลกิจ
14 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวชัญญาพร    คำพิโร
2. นางสาวปัญญาจิตตา    มูลศรี
1. นางปนัดดา    วิไลรัตน์
2. นายวาสิงหน    วิไลรัตน์
15 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนภสร    ใจซื่อ
2. เด็กหญิงพรธิตา    บุญหมั้น
1. นายกิตติชัย    กุสาวดี
2. นายธีรชัย    เสมานุสรณ์
16 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายภาณุวัตณ์    ศรมูล
2. เด็กหญิงจิรัชญา    ศรีสุวรรณ
1. นายยศพล    ศรีอัญชลีกร
2. นางสาวโสภิตรา    ศรีวิชัย
17 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงทิพวัลย์    อาชาวาสนา
2. เด็กหญิงกัญญาวีย์    คำราชา
1. นายวิเชียร    หมอนเขื่อน
2. นายอรรถพล    ศรีสงคราม
18 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายวีรพล    วงศ์แก้ว
2. เด็กหญิงวาสนา    วิเศษภักดี
1. นายฉัตราภรณ์    วงศ์ดุษฎีกาล
2. นางสาววราพร    ยากองโค
19 โรงเรียนภูซางวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายรัตนโชติ    ธิวาคำ
2. เด็กชายชัชพล    แซ่ลี้
1. นายณัฐพงษ์    ปุกคำ
2. นายสมมิตร    แก้วปงสัก
20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกรรณิกา    ชาติชยวงศ์สกุล
2. เด็กหญิงพรทิพย์    แซ่โซ้ง
1. นายธีระยุทธ    บัวขาว
ครูไม่ครบจำนวน
21 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. เด็กชายกิตติพงษ์    เข็มเพชร
2. เด็กชายภาวัติ    สายเม้า
1. นายภาสวิชญ์    จันต๊ะพิงค์
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................