งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.36 พะเยา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 725
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมพ์ผกา    มูลปัญญา
2. นางสาวพิชชาพร    เตาวะโต
1. นายสุริยงค์    ไชยมงคล
2. นายอุดมทรัพย์    บุญงาม
2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวสิริวรรณ    หอมนาน
2. นางสาวธัญญาณี    สมจิตร
1. นายถนอม    ปิ่นแก้ว
2. นายอัปราชัย    โพธิลังกา
3 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวอรวรรณ    ก้อนคำ
2. นางสาวอันนา    ชอบธรรม
1. นายกิฬาวุฒิ    เผ่าเครื่อง
2. นางสาวเกศศิริ    วงศ์ไชย
4 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวปุญญพัฒน์    ลุหาเกตุ
2. นางสาวธมนวรรณ    กิจสิงห์
1. นายธวัชชัย    ส่องแสง
2. นางระพีพรรณ    ฉิิมอุปละ
5 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวกานต์ธิดา    คำกระจาย
2. นางสาวเมธาวี    ศรีเกาะ
1. นายสมเกียรติ    ถูกนึก
ครูไม่ครบจำนวน
6 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นายนรินทร์ธร    สุขสำราญ
2. นายธนกร    เถื่อนกลีบ
1. นายนพรัตน์    เสมอเชื้อ
2. นางสาวนิจชิตา    เสมอเชื้อ
7 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. เด็กชายภัทรเจริญ    สายก้อน
2. นางสาวสุพรรณ​ณิการ์    ขายของ
1. นางสาวเปรมจิต    ธุระงาน
ครูไม่ครบจำนวน
8 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวมนต์นภา    ไชยกุล
2. นางสาวมณีวรรณ    บุญวงค์
1. นายพร้อมเพรียง    พูลผล
ครูไม่ครบจำนวน
9 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวชลธิชา    ยศแผ่น
2. นางสาวเบญญาภา    ฝั้นจุมปู
1. นายกิตติพงษ์    สีโลปา
2. นายมงคล    แพ่งประสิทธิ์
10 โรงเรียนพินิตประสาธน์ สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 1 1. นางสาวสิริโสภา    วนาสงบสุข
2. นางสาวกานต์ธิดา    แซ่ว่าง
1. นายจรัล    คำมูล
2. นายอภิชาติ    เทพวงศ์
11 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฏฐ์นรี    วงศ์แก้ว
2. นางสาวศิรินันท์    ขันทะปา
1. นายธวัชชัย    วงศ์ใหญ่
2. นายวีระยุทธ    ชุมภูเทพ
12 โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวนวนันท์    เจนใจ
2. นางสาวกนกนิภา    คุณารูป
1. นายอภิวัฒน์    มีจันทร์
2. นายเอกลักษณ์    อิ่นธิ
13 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นายอนุพัฒน์    ชัยมงคล
2. นายภูรานนท์    มีแผ้ว
1. นางสาวณัฐธยาน์    ภู่ษณะวิวัฒน์
2. นายสันติ    หอมนาน
14 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นายยศกร    คำลือ
2. นายจักริน    แซ่เต๋า
1. นางปนัดดา    วิไลรัตน์
2. นายวาสิงหน    วิไลรัตน์
15 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวสุทธินันท์    จันธิมา
2. นางสาวกัญจนพร    ชูไว
1. นายกิตติชัย    กุสาวดี
2. นายธีรชัย    เสมานุสรณ์
16 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวธันวเรศ    ต่อมคำ
2. นางสาวอาภารัตน์    จำแน่
1. นายยศพล    ศรีอัญชลีกร
2. นางสาวโสภิตรา    ศรีวิชัย
17 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวทิพวรรณ    กานต์มณีกุล
2. นางสาววิยวรรณ์    แซ่ว่าง
1. นายศิขรินทร์    ศิรินาม
2. นายอนุกุล    สมฤทธิ์
18 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นายธนกร    เชี่ยวชาญ
2. นางสาวเยาวพา    งามตา
1. นายฉัตราภรณ์    วงค์ดุษฎีกาล
2. นางสาววราพร    ยากองโค
19 โรงเรียนภูซางวิทยาคม สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นายณัฐนันท์    ดอกบัว
2. นางสาววรรณภา    บัวผัด
1. นายณัฐพงษ์    ปุกคำ
2. นายสมมิตร    แก้วปงสัก
20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นางสาวกัณณิกา    หลงฉิม
2. นางสาวจิรวรรณ    ชมชัย
1. นายพงษ์พัฒน์    เมืองมูล
ครูไม่ครบจำนวน
21 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา สพม. เขต 36 พะเยา กลุ่ม 2 1. นายนราวิชญ์    อาจนาเสียว
2. นางสาวจีราวรรณ    เชยบาล
1. นายภาสวิชญ์    จันต๊ะพิงค์
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................