งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 192
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย 1. นายธนากร    บุญพร้อม
2. นายนเรศ    แจ่มขำ
3. นายณัฐพงษ์    เจ๊กเมือง
4. นายณัฐกรณ์    สิงห์คำ
5. นายเจษฎา    จาดไทย
6. นายปุญญพัฒน์    ลอบุญ
1. นางสาวพัชรินทร์    โสภิณ
2. นายสุริยา    ตาลรัตน์
3. นายอธิราช    จันแสนตอ
2 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย 1. นายกฤษฎา    เพ็งสมยา
2. นายธีระเดช    หนูป่า
3. นายภานุวัฒน์    โตใจเย็น
4. นายธวัชชัย    พึ่งสีใส
5. นายธนพล    โตอุตชนม์
6. นายรัชชานนท์    เจริญสุข
1. นายดำเนิน    นันทะกมล
2. นายสมชาย    บุญอินทร์
3. นายเด่นนคร    พ้นพาล
3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย 1. นายสัณหณัฐ    บัวพิมพ์
2. นายธนากร    ดีสาร
3. นายดนุพงศ์    เรืองคำ
4. นายนิธิภัทร์    หวิงปัด
5. นายบัณฑิต    อยู่กลัด
6. นายรัฐภูมิ    ทดเทียน
1. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์    หมอกมืด
2. นายสมชาย    ดวงเนตร
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................