งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 263
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย 1. นางสาวจรวยพร    เจริญยาว
2. นางสาวศวรรยา    ปานทอง
3. นางสาวกรณัฐ    แป้นเกิด
4. นายจักรกฤษณ์    เพชรคง
5. นายศรายุทธ    กล่อมทุ่ง
6. นายวรีภัทร    คล้ายแท้
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวณัฐรดา    กาวีวน
2. นางรัชนี    พุดซ้อน
3. นายศุภรัฐ    จัตวา
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................