งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 264
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย 1. เด็กหญิงแพรวา    ตุ้มฮวด
2. เด็กหญิงมุฑิตา    บุญเลิศ
3. เด็กหญิงเจนจิรา    มั่นหมาย
4. เด็กหญิงสกุลตรา    ชัยพิพัฒน์
5. เด็กหญิงชมพูนุช    กันอ่วม
6. เด็กหญิงชมพูนุช    จันโต
7. เด็กหญิงพีรภาว์    เกิดเกตุ
8. เด็กหญิงนันทชา    มั่นจิตต์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวสุพัฒตรา    เปรมปรี
2. นางสาวสุมารินทร์    มั่นมีมั่น
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................