งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 265
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย 1. นางสาวนาฏญา    ฆารไสว
2. นางสาวมณีรัตน์    กาดกอง
3. นางสาวจีรนันท์    ฟุกฟัก
4. นางสาวสตรีรัตน์    ฟักบาง
5. นางสาวศิริพร    เอี่ยมสำอางค์
6. นางสาวอรทัย    แก้วภู่
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวสุพัฒตรา    เปรมปรี
2. นางสาวสุมารินทร์    มั่นมีมั่น
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย 1. นางสาวอินถวา    พุดซ้อน
2. นางสาวนริศรา    พุดลา
3. นางสาวกานต์ธิดา    หิรัญธนวิวัฒน์
4. นางสาวกัญญาณัฐ    ประภูชะกา
5. นางสาวศุภิสรา    เปรมกระสินธุ์
6. นางสาวรัชธิชา    ดีเอี่ยม
7. นางสาวจรวยพร    เจริญยาว
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวณัฐรดา    กาวีวน
2. นางรัชนี    พุดซ้อน
3. นายศุภรัฐ    จัตวา
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................