งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 266
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย 1. เด็กหญิงปาณิสรา    หลองทุ่ง
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์    สีขวัญม้า
3. เด็กหญิงวราภรณ์    เดินจร
4. เด็กหญิงธนภรณ์    เมฆดินแดง
5. เด็กหญิงณัฐณิชา    ชูนาม
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    บุญมาก
7. เด็กหญิงประภาศิริ    อ่ำอิ่ม
8. เด็กหญิงชนิตา    ปานโต
9. เด็กชายกฤษฏา    เบ็ญจา
10. เด็กชายฐิติศักดิ์    มณีจันทร์สุข
11. เด็กหญิงศิริประภา    ขันธ์แก้ว
12. เด็กหญิงดวงกมล    ชำนาญเสือ
13. เด็กหญิงวรรณษา    กันนา
14. เด็กชายธนทัต    เขียวขาว
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวธิดาภรณ์    สิงห์ขรอาจ
2. นายมาโนช    พงษ์ปรีชา
3. นางสาววิไลลักษณ์    พานเรือง
4. นายสิทธิพันธ์    กันธิยะ
5. นายสุรกิจ    มากล้ำ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................