งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 301
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย 1. นางสาวชญานิษฐ์    ดีรบรัมย์
2. นางสาวญาดา    เรือนอินทร์
3. นางสาวสุพิชชา    เกตุขาว
4. นางสาวนริสา    นิคงรัมย์
5. นางสาวนันท์ธิชา    เจาะจง
1. นางขนิษฐา    ทองมน
2. นางสาวอภิฤดี    สุขวาปี
2 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย 1. นางสาวชลิตา    ชะชิกุล
2. นางสาวศิริกานต์    เจริญศิริ
3. นางสาวปานไพลิน    ทินภู
4. นางสาววราพร    รวงแสง
5. นางสาวสุนิสา    อิ่มบู่
1. นายธนวัฒน์    มากบุญ
2. นายธีรยุทธ    ราหุระ
3 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย 1. นางสาวณัชณิชา    ไพบูลย์กสิกรรม
2. นางสาวมัชฌิมา    ไพบูลย์กสิกรรม
3. นางสาวณัฏธิฐนันท์    อยู่สายบัว
4. นางสาวทิพาพร    คงรอด
5. นางสาวธิมาพร    กันนา
1. นางกนกอร    อรุณวิง
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนลิไทพิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย 1. นางสาวอรยา    อ่วมพรม
2. นางสาวสิริมา    วันต๊ะ
3. นางสาวนริสรา    ทับทิม
4. นางสาวสุพัตรา    พุ่มพวง
5. นางสาวอัญชิสา    วงค์รินทร์
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิศาชล    คงนวน
2. นางสาวรวิพร    กวางอธิษฐ์โภคิน
5 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย 1. นางสาวปวันรัตน์    คำอิ่น
2. นางสาวณัฐกานต์    นพคุณ
3. นางสาวชิโนรส    บัวแก้ว
4. นางสาวสุธาสินี    อู่ทอง
5. นางสาวอารษา    กล่องชู
1. นายจักรพันธ์    ชีวะวัฒนา
2. นางสาวสุภาพร    สีนวล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................