งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 057
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย 1. เด็กชายธีรภัทร    เอี่ยมทุ่ง
2. เด็กชายภูริเดช    จันทร์วิไล
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    สุขเจริญ
1. นายสิทธิพันธ์    กันธิยะ
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย 1. เด็กหญิงชลิตา    อิ่มหนำ
2. เด็กชายวณัฐพงศ์    จันทร
3. เด็กหญิงปาณิศา    มั่นเหมาะ
1. นายวัฒิพงศ์    ปกรณ์จำรูญ
2. นายวิโรจน์    ก้อนเกตุ
3 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย 1. เด็กหญิงพรกนก    ศรีภูมิ
2. เด็กหญิงกัลยากร    เฉยเมล์
3. เด็กหญิงวิรัญชนา    นาคคำ
1. นายศุภสิทธิ์    ยงค์เจาะ
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย 1. เด็กหญิงธันยพร    สารถี
2. เด็กหญิงกนกพิชญ์    ช่องท้วม
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    หนองหลวง
1. นายภัคพล    หล่ำทุ่ง
2. นางโชษิตา    หล่ำทุ่ง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................