งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 646
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย 1. เด็กหญิงศิรประภา    เขียวแก้ว
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    เรืองนวล
3. นางสาวภควดี    เหม็นพลู
4. เด็กหญิงหทัยรัตน์    พิโรฤทธิ์
5. นางสาวมีนา    ด้วงลอย
6. นางสาวศุภนิดา    อินทร์พรม
7. นางสาวณัฐริกา    จันทร์นุ่ม
8. นางสาวนันทกานต์    ภู่จาด
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวพัชรินทร์    โสภิณ
2. นายสุริยา    ตาลรัตน์
3. นายอธิราช    จันแสนตอ
2 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย 1. เด็กชายพงษ์พันธ์    อุ่นแก้ว
2. เด็กชายภานุวัตน์    ม่วงวงษ์
3. เด็กชายจิรโชติ    บ้านขมิ้น
4. เด็กชายวายุ    พิมทอง
5. เด็กชายสุชาครีย์    เชียงคำ
6. เด็กชายวชิราวุธ    เรียบร้อย
7. เด็กชายธนา    น้อยธรรมราช
8. เด็กชายจิตติพัฒน์    พิรนฤทธิ์
9. เด็กชายธีรภัทร    รอดแก้ว
10. เด็กชายณัฐนนท์    อรุณสวัสดิ์
1. นายจรัส    สุริโย
2. นายสมชาย    จรแจ่ม
3. นายสิทธิเบศร์    ยาท้วม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................