งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 658
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนหนองตูมวิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย 1. เด็กชายรณชัย    คุ้มขัง
2. เด็กชายปรเมศ    จูด้วง
1. นางสาวจินตนา    มั่นคง
2. นางวิลาวัณย์    นุ้ยเงิน
2 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย 1. เด็กหญิงทิพรัตน์    จิตสว่าง
2. เด็กหญิงปณิตา    มุกดา
1. นายเฉลิมพล    คนตรง
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย 1. เด็กหญิงสุวนี    หนานนะ
2. เด็กหญิงปราณี    หาวังชัย
1. นางสาวพัชบูลย์    วงค์สืบ
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล สพม. เขต 38 สุโขทัย 1. เด็กหญิงนงนภัส    วันจันทร์
2. เด็กหญิงอารีย์รัตน์    ยิ้มปิ่น
1. นางวิมลศรี    โพธิ์อิน
ครูไม่ครบจำนวน
5 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย 1. เด็กหญิงปราณี    ทรัพย์เมือง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    นิลจันทร์
1. นางสาวมีนณา    ธนันไชย
ครูไม่ครบจำนวน
6 โรงเรียนลิไทพิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย 1. เด็กหญิงสิริกัลยา    สุวรรณโฉม
2. เด็กหญิงสรัลพร    แสงกระจุย
1. นายวิรัตน์    ปาณะดิษฐ์
2. นางสาวอิสริยาภรณ์    พึ่งจิตร
7 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์    ม่วงศรี
2. เด็กหญิงฐิตินันท์    มณีสุข
1. นางสาวปิยะชาติ    ปั้นหุ่น
2. นางเรณู    บุญอิทร์
8 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย 1. เด็กหญิงเนตรนภา    ทั่วดาว
2. เด็กหญิงกมลขวัญ    ทองอินทร์
1. นายจตุพล    เป็งทา
2. นางสาวสุภัทร์พร    ปานสุข
9 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 38 สุโขทัย 1. เด็กหญิงนิรมล    สุขแท้
2. เด็กหญิงสุภาพร    มั่งจิ๋ว
1. นางดอกไม้    ทองพันธุ์
2. นางสาวสุธา    มั่นคำ
10 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    แย้มใย
2. เด็กหญิงฐิตาพร    ตั้งสวัสดิ์
1. นางจรัสศรี    เขาเหิน
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................