งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 661
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์    ปานทุ่ง
2. เด็กหญิงขวัญข้าว    เพียคำ
3. เด็กหญิงศศิวิมล    สิงห์วี
4. เด็กหญิงสุธิธิดา    ฉัตรเงิน
5. เด็กหญิงคันธารัตน์    บัวบุญ
6. เด็กหญิงนฤมล    อินทร์ทิพย์
7. นางสาวชาลิสา    นิ่มขาว
8. นางสาวเบญจมาศ    บัวหลวง
9. นางสาวลออรัตน์    บุญโตนด
10. นางสาวเสาวลักษณ์    ป้อมแก้ว
1. นางธนัสสรณ์    ขาวทุ่ง
2. นายสัญชัย    มีสมบูรณ์
3. นางสาวสุภัสสร    มีบุญ
2 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย 1. นางสาวชุติกาญจน์    หาญคำ
2. นางสาวมนทกานต์    มิ่งประเสริฐ
3. นางสาวน้ำฝน    ทองนาค
4. นางสาวสุภคินี    จิตรวิเศษ
5. เด็กหญิงธิดารัตน์    ท้าวคำวัง
6. เด็กหญิงลักษิกา    จันทร์คำ
7. เด็กหญิงมลธิดา    ขำทุ่ง
8. เด็กหญิงนันท์พนิตา    นวลเอี่ยม
9. เด็กหญิงจิดาภา    ดำรงไทย
10. เด็กหญิงกัลยากร    เกิดอุทัย
1. นางสมศรี    เจริญศิริ
2. นางสาวเรวดี    ลายพาก
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย 1. นางสาววิลาสินี    พุทธนาค
2. นางสาวปิยาพัชร    หาวัน
3. นางสาวสนิฎา    เพ็ชร์คำ
4. เด็กหญิงพิมพกานต์​    อยู่สุข
5. เด็กหญิงวัช​ราภรณ์​    บุญอยู่​
6. นางสาวพจณี    ตาแสง
7. นางสาวสุนันธา    สุขมาก
8. เด็กหญิงชมพูนุท    เรืองทรัพย์​
9. เด็กหญิงพัชราวดี    สุริยวงศา
10. เด็กหญิงจริภัทร    ลิขิต
1. นางสมพร    สินสมุทร
2. นางสุภาวดี    นวลจีน
3. นางสาวอภิรัตน์​    พรหมมินทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................