งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 678
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย 1. นางสาวจิรัชญา    เก็บนิล
2. นางสาวนรินทิพย์    ฉิมขันธ์
3. นางสาวสุทธิดา    ศรีกุล
1. นางวิภา    ปิ่นหอม
2. นายอนุชา    รุ่งโรจน์
2 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย 1. นายพันธกานต์    เรืองฉาย
2. นายอรรถนนท์    นิพวงลา
3. นางสาวอรณิชา    กิ่มสิ้ว
1. นายกิตติพงษ์    ยานุกูล
2. นางพัชราพรรณ    ฉัมมาลี
3 โรงเรียนอุดมดรุณี สพม. เขต 38 สุโขทัย 1. นางสาวสิตามัน    ศรีวิเศษ
2. นางสาวกุสุมาลย์    ศักดิ์ชัชวาล
3. นางสาวมุณี    สุขแสน
1. นางกรรณิกา    อุดมกีรติกุล
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................