เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
2 นายวรินทร์ ชำนาญผา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
3 นางวราภรณ์ เอมเปีย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
4 นางสาวเผอิญ วงษ์ทับทิม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศและติดตามฯสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
5 นางคมคาย หลินเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
6 นายสมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
7 นายถาวร ปรากฏวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
8 นายสุทธิ อาดูร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
9 นายมนตรี คงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
10 นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
11 นายประกอบ พงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
12 นายประสาน โชติมน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
13 นางพนอ เกษประสิทธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองด้งวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
14 นายพัฒนพงษ์ สีกา ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
15 นายวีระ พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนลิไทพิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
16 นายชวลิต ทะยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยมงคลพิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
17 นายวัลลภ เอี่ยมมะ ผู้อำนวยการโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
18 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนคร กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
19 นายอนุชิต กมล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าชัยวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
20 นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
21 นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
22 นายชัชวาลย์ อ่ำเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนไกรพิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
23 นายเกียรติศักดิ์ วจีศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒ กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
24 นายศราวุธ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
25 นายสังวาลย์ พลอยดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
26 นายไพบูลย์ พวงเงิน ู้อำนวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
27 นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
28 นายสารยุทธ เกษรพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตูมวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
29 นายกฤษณธรรม ถาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
30 นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกลับวิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ  
31 นายเรืองวิทย์ ปรากฏวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณี กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
32 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
33 นายประวิท วิริยะพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
34 นายเรืองวิทย์ ปรากฏวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณี ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดกิจกรรม  
35 นางวราภรณ์ เอมเปีย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 รองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดกิจกรรม  
36 นางสาวเผอิญ วงษ์ทับทิม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศและติดตามฯสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 รองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินการจัดกิจกรรม  
37 นางคมคาย หลินเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กรรมการฝ่ายดำเนินการจัดกิจกรรม  
38 นายสมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินการจัดกิจกรรม  
39 นายสุทธิ อาดูร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายดำเนินการจัดกิจกรรม  
40 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการฝ่ายดำเนินการจัดกิจกรรม  
41 นางสาวจันทร์เพ็ญ ทรัพย์ประชา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการฝ่ายดำเนินการจัดกิจกรรม  
42 นายประกอบ พงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กรรมการฝ่ายดำเนินการจัดกิจกรรม  
43 นายไพบูลย์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการฝ่ายดำเนินการจัดกิจกรรม  
44 นายประสาน โชติมน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินการจัดกิจกรรม  
45 นางพนอ เกษประสิทธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองด้งวิทยา กรรมการฝ่ายดำเนินการจัดกิจกรรม  
46 นายพัฒนพงษ์ สีกา ผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินการจัดกิจกรรม  
47 นายวีระ พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนลิไทพิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินการจัดกิจกรรม  
48 นายชวลิต ทะยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยมงคลพิทยา กรรมการฝ่ายดำเนินการจัดกิจกรรม  
49 นายวัลลภ เอี่ยมมะ ผู้อำนวยการโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ กรรมการฝ่ายดำเนินการจัดกิจกรรม  
50 นายอำนวย บูรณะไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนคร กรรมการฝ่ายดำเนินการจัดกิจกรรม  
51 นายอนุชิต กมล ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าชัยวิทยา กรรมการฝ่ายดำเนินการจัดกิจกรรม  
52 นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งวิทยา กรรมการฝ่ายดำเนินการจัดกิจกรรม  
53 นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองวิทยา กรรมการฝ่ายดำเนินการจัดกิจกรรม  
54 นายชัชวาลย์ อ่ำเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนไกรพิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินการจัดกิจกรรม  
55 นายเกียรติศักดิ์ วจีศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒ กรรมการฝ่ายดำเนินการจัดกิจกรรม  
56 นายศราวุธ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินการจัดกิจกรรม  
57 นายสังวาลย์ พลอยดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินการจัดกิจกรรม  
58 นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินการจัดกิจกรรม  
59 นายสรายุทธ เกษรพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตูมวิทยา กรรมการฝ่ายดำเนินการจัดกิจกรรม  
60 นายกฤษณธรรม ถาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินการจัดกิจกรรม  
61 นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกลับวิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินการจัดกิจกรรม  
62 นายประวิท วิริยะพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมดรุณี กรรมการฝ่ายดำเนินการจัดกิจกรรม  
63 นายถาวร ปรากฏวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเนินการจัดกิจกรรม  
64 นายวิโรจน์ บัวคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินการจัดกิจกรรม  
65 นางสาวทิพย์วรรณ กาหลง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินการจัดกิจกรรม  
66 นางแพรวพรรรณ โรจน์วัฒนาชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินการจัดกิจกรรม  
67 นางสุพรรณี ธรรมไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินการจัดกิจกรรม  
68 นายอมรศักดิ์ เสมสันต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินการจัดกิจกรรม  
69 นายวิโรจน์ บัวคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการประสานงานการแข่งขัน  
70 นางสาวพับพึง ชูกำลัง ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ผู้ประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
71 นางสาวปวีนา ใจดี ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ผู้ประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
72 นางจุฑาพร วงศ์เกตุ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ผู้ประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์  
73 ว่าที่ ร.ต.มนัสชัย เนียมหอม ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ผู้ประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์  
74 นายสุรินทร์ คำนึงครวญ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ผู้ประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
75 นางสาวชมพูนุท ศรีฟ้า ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ผู้ประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
76 นายละเอียด จันไทย ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ผู้ประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม  
77 นางสาวธัญวรัตน์ อุปถัมภ์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ผู้ประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม  
78 นายพีระศักดิ์ นครศรี ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ผู้ประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  
79 นางสายรุ้ง จันทร์สุข ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ผู้ประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  
80 นายพิเชฎ บุญญา ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ผู้ประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
81 นางสาวกาญจนา จันนันต๊ะ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ผู้ประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
82 นางสาวใกล้รุ่ง หนูสอน ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ผู้ประสานงานการแข่งขันกลุ่มเทคโนโลยี  
83 นายปราโมทย์ วงศ์คำ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ผู้ประสานงานการแข่งขันกลุ่มการงานอาชีพ  
84 นางสาวประภัสสร วงศ์ไชวะ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ผู้ประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
85 นางสาวศุภกานต์ ผามั่ง ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ผู้ประสานงานการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
86 นางสาวธนิตา ชาติวุฒิ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ผู้ประสานงานการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
87 นายสุรินทร์ คำนึงครวญ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ผู้ประสานงานการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
88 นางแพรวพรรณ โรจน์วัฒนาชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
89 นางบุญนิสา กรองใจ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
90 นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
91 นางสาวจำลองลักษณ์ ซอกผา ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
92 นางสาวรัตนาภรณ์ แช่มชื่น ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
93 นางสาวชณิดาภรณ์ จะประสงค์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
94 นางสาวจันทิมา ปรากฎวงษ์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
95 นางธัญญาวี พงศ์สรสิทธ์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
96 นายธวัช ฉุยฉาย ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่  
97 นายอำนาจ ปาละหงษา ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
98 นายสด มอญกอดแก้ว ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
99 นายอานัติ ปะวาระณะ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
100 นายนิยม ดีมากมี นักการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
101 นายโกเมฆ ธรรมราช เจ้าหน้าที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
102 นางทวี กระจง เจ้าหน้าที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
103 นางบุญเรียม นิวาเก้า เจ้าหน้าที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
104 นายนิธิพัฒน์ เชิดชู เจ้าหน้าที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
105 นายสุรินทร์ พยุงวงษ์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
106 นายบุญยืน มั่นคำ เจ้าหน้าที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
107 นางรจนา มั่นคำ เจ้าหน้าที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
108 นางประภาวดี พูลล้น เจ้าหน้าที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
109 นางสาวบุญนำ บัวงาม เจ้าหน้าที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
110 นายทิวานนท์ พลวิชัย เจ้าหน้าที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
111 นางหนูแตง ขมิ้นแก้ว เจ้าหน้าที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
112 นายสายัน มั่นคำ เจ้าหน้าที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
113 นางสุนิสา อินขาว เจ้าหน้าที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
114 นางบัวลอย ทองเงิน เจ้าหน้าที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
115 นางสาววันเพ็ญ จันทร เจ้าหน้าที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
116 นางประทุม แดงโชน เจ้าหน้าที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
117 นางสาวสิรินทิพย์ เรืองรอง เจ้าหน้าที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
118 นายสุพจน์ ขันมูล เจ้าหน้าที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายสถานที่  
119 นายจิรกิตต์ แสงจันทร์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่  
120 นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการฝ่ายตกแต่ง (พิธีเปิด-ปิด)  
121 นายวิทยา ศิลายศ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายตกแต่ง (พิธีเปิด-ปิด)  
122 นางสาวมธุริน ตุนีย์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายตกแต่ง (พิธีเปิด-ปิด)  
123 นายฐาปกรณ์ รอดทัพ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายตกแต่ง (พิธีเปิด-ปิด)  
124 นางวรีพร ขำเกิด ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายตกแต่ง (พิธีเปิด-ปิด)  
125 นายปณิจักษณ์ เชยชม ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายตกแต่ง (พิธีเปิด-ปิด)  
126 นางสาวศรีไพร ประหยัด ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายตกแต่ง (พิธีเปิด-ปิด)  
127 นายพงศ์สิริ น้อยอามาตย์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายตกแต่ง (พิธีเปิด-ปิด)  
128 นายอนุชิต ดวงดาว ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายตกแต่ง (พิธีเปิด-ปิด)  
129 นายศิรวิชญ์ เจือจาน นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายตกแต่ง (พิธีเปิด-ปิด)  
130 นางสาวสรอุษา สุนทอง ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายตกแต่ง (พิธีเปิด-ปิด)  
131 นางสาวทิพย์วรรณ กาหลง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำแผนผังและเอกสารประชาสัมพันธ์  
132 นางสาวธนิตา ชาติวุฒิ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำแผนผังและเอกสารประชาสัมพันธ์  
133 นางสาวนิภาพร เมืองมา ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำแผนผังและเอกสารประชาสัมพันธ์  
134 นางสาวนฤมล สุขแดง ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำแผนผังและเอกสารประชาสัมพันธ์  
135 นางสาวสรอุษา สุนทอง ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำแผนผังและเอกสารประชาสัมพันธ์  
136 นางสาววันวิสา สวัสดี ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำแผนผังและเอกสารประชาสัมพันธ์  
137 นางสาวนลินี โพธิ์ลา ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำแผนผังและเอกสารประชาสัมพันธ์  
138 ว่าที่ ร.ต.มนัสชัย เนียมหอม ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำแผนผังและเอกสารประชาสัมพันธ์  
139 นายพงศ์พิษณุ นนทประสาท ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำแผนผังและเอกสารประชาสัมพันธ์  
140 นางสาวจันทร์ฉาย สุกสา ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำแผนผังและเอกสารประชาสัมพันธ์  
141 นายพงศ์สิริ น้อยอามาตย์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำแผนผังและเอกสารประชาสัมพันธ์  
142 ส.อ.จรัญ เจสันเทียะ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดทำแผนผังและเอกสารประชาสัมพันธ์  
143 นางสุพรรณี ธรรมไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียน  
144 นายภูธเรศ ศรีเนตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ประธานกรรมการฝ่ายลงทะเบียน  
145 นางประทีป เกิดมี ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายลงทะเบียน  
146 นางมณฑา สุวานิช ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายลงทะเบียน  
147 นางสาวสุวรรณา ทิพย์แก้ว ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายลงทะเบียน  
148 นางสาวธนิตา ชาติวุฒิ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายลงทะเบียน  
149 นางวลัยลักษณ์ ประกิจ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายลงทะเบียน  
150 นางจีรวรรณ กุลน้อย ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายลงทะเบียน  
151 นางสาวฐิติมา พูลเกษม ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายลงทะเบียน  
152 นางสาวชนัฐฉญานันท์ บุญชู ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายลงทะเบียน  
153 นางสาวกานดา ชลฤทธิ์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายลงทะเบียน  
154 นางอัญชลี ศิริจรรยา ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายลงทะเบียน  
155 นางสาวสุนันทา แกมเงิน ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายลงทะเบียน  
156 นางภัทรสุดา ครอบนพรัตน์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายลงทะเบียน  
157 นางเมทาวี อินทะโชติ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายลงทะเบียน  
158 นางสาวภัทราพร ศรีนุช ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายลงทะเบียน  
159 นายดุริยะ จองป้อ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายลงทะเบียน  
160 นางสาวณิชาภัทร เกตุพันธ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายลงทะเบียน  
161 นางสาวสุวรรณา สมเคราะห์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายลงทะเบียน  
162 นางสาวธนัชพร เขาเหิร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายลงทะเบียน  
163 นายวาฤทัย คงดวน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายลงทะเบียน  
164 นายณัฐพล บาลี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายลงทะเบียน  
165 นายนพัฒกรณ์ พรมอ่อน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายลงทะเบียน  
166 นายวิศรุต กรรณิกา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายลงทะเบียน  
167 นางสาวศรัญญา มิ่งเมือง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายลงทะเบียน  
168 นางวาสนา ฉุยฉาย ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายลงทะเบียน  
169 นางแพรวพรรณ โรจน์วัฒนาชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการฝ่ายอาหารและน้ำดื่ม  
170 นางบุญนิสา กรองใจ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายอาหารและน้ำดื่ม  
171 นางสาวมธุริน ตุนีย์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายอาหารและน้ำดื่ม  
172 นางอุ้ม ชิดเชื้อ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายอาหารและน้ำดื่ม  
173 นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายอาหารและน้ำดื่ม  
174 นางสาวศศิธร นรินทรางกูล ณ อยุธยา ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายอาหารและน้ำดื่ม  
175 นางเมทาวี อินทะโชติ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายอาหารและน้ำดื่ม  
176 นางสาวจำลองลักษณ์ ซอกผา ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายอาหารและน้ำดื่ม  
177 นางสาวรัตนาภรณ์ แช่มชื่น ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายอาหารและน้ำดื่ม  
178 นางสาวชณิดาภรณ์ จะประสงค์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายอาหารและน้ำดื่ม  
179 นางสาวจันทิมา ปรากฎวงษ์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายอาหารและน้ำดื่ม  
180 นางธัญญาวี พงศ์สรสิทธิ์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาหารและน้ำดื่ม  
181 นายอมรศักดิ์ เสมสันต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย  
182 นายพรพล อ่ำทอง ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย  
183 ส.อ.จรัญ เจสันเทียะ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย  
184 นายวรรลพ เกิดผล ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย  
185 นายสด มอญกอดแก้ว ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย  
186 นายสายันต์ อินต๊ะกัน ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย  
187 นายประทีป ไชโยธา ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย  
188 นายพงศ์สิริ น้อยอามาตย์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย  
189 นางรุจรดา ทาเครือ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย  
190 นางปัญชลีย์ โพธิ์คงกิตติโชติ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย  
191 นางสาวจีระนุช สงพูล ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย  
192 นางภัทรสุดา ครอบนพรัตน์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย  
193 นางแพรวพรรณ โรจน์วัฒนาชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
194 นายละเอียด จันไทย ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
195 นายปราโมทย์ วงศ์คำ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
196 นายวสันต์ กันชาติ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
197 นายฐาปกรณ์ รอดทัพ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
198 นางสาวชลิตา หาญกาย ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
199 นายยุทธพงศ์ มูลละออง ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
200 นางสาวใกล้รุ่ง หนูสอน ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
201 นายวิโรจน์ บัวคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพิธีเปิด  
202 นางสาวพับพึง ชูกำลัง ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพิธีเปิด  
203 นางสาวประภัสสร วงศ์ไชวะ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพิธีเปิด  
204 นางสาวปฐมา หล้านามวงศ์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพิธีเปิด  
205 นางสาวชนัฐฉญานันท์ บุญชู ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพิธีเปิด  
206 นายรุ่งโรจน์ คงประจักษ์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพิธีเปิด  
207 นายวรรณชัย ทะนะแก้ว ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพิธีเปิด  
208 นายสังวาลย์ ชูหน้า ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพิธีเปิด  
209 นายพรพล อ่ำทอง ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพิธีเปิด  
210 นางบุญนิสา กรองใจ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพิธีเปิด  
211 นางสาวมธุริน ตุนีย์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพิธีเปิด  
212 นางอุ้ม ชิดเชื้อ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพิธีเปิด  
213 นางสาวธนิกุล จงบริบูรณ์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพิธีเปิด  
214 นางสาวศศิธร นรินทรางกูล ณ อยุธยา ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพิธีเปิด  
215 นางเมทาวี อินทะโชติ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพิธีเปิด  
216 นางสาวจำลองลักษณ์ ซอกผา ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพิธีเปิด  
217 นางสาวรัตนาภรณ์ แช่มชื่น ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพิธีเปิด  
218 นางสาวชณิดาภรณ์ จะประสงค์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพิธีเปิด  
219 นางสาวจันทิมา ปรากฎวงษ์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพิธีเปิด  
220 นางธัญญาวี พงศ์สรสิทธิ์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพิธีเปิด  
221 นางแพรวพรรณ โรจน์วัฒนาชัย ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมและพิธีเปิด  
222 นายรุ่งโรจน์ คงประจักษ์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการฝ่ายเครื่องเสียงและโสตทัศนูปรณ์  
223 นายจิรกิตต์ แสงจันทร์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายเครื่องเสียงและโสตทัศนูปรณ์  
224 นายอนุรักษ์ ตาคำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการฝ่ายเครื่องเสียงและโสตทัศนูปรณ์  
225 นายสมชาติ จิตรสมัคร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการฝ่ายเครื่องเสียงและโสตทัศนูปรณ์  
226 นายสมศักดิ์ จิตรสมัคร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กรรมการฝ่ายเครื่องเสียงและโสตทัศนูปรณ์  
227 นายสายัน มั่นคำ เจ้าหน้าที่โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายเครื่องเสียงและโสตทัศนูปรณ์  
228 นายนิยม ดีมากมี นักการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายเครื่องเสียงและโสตทัศนูปรณ์  
229 นายจรัญ วิไลเกียรติ เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายเครื่องเสียงและโสตทัศนูปรณ์  
230 นายถาวร ปรากฏวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำแฟ้มที่ใช้ในการแข่งขัน  
231 นำยวิโจรจน์ บัวคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายจัดทำแฟ้มที่ใช้ในการแข่งขัน  
232 นางสุพรรณี ธรรมไชย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำแฟ้มที่ใช้ในการแข่งขัน  
233 นางสาวทิพย์วรรณ กาหลง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำแฟ้มที่ใช้ในการแข่งขัน  
234 นางแพรวพรรณ โรจน์วัฒนาชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำแฟ้มที่ใช้ในการแข่งขัน  
235 นายอมรศักดิ์ เสมสันต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำแฟ้มที่ใช้ในการแข่งขัน  
236 ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำแฟ้ม และบัตรประจำตัวคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เขต ๑  
237 นายอนิรุทธ์ พุ่มอ่อน ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำแฟ้ม และบัตรประจำตัวคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เขต ๑  
238 นางสาวปัทรียา ประสงค์ทรัพย์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำแฟ้ม และบัตรประจำตัวคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เขต ๑  
239 นางสาวมาริษา สอนบุญเกิด ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำแฟ้ม และบัตรประจำตัวคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เขต ๑  
240 นางสาวอรณิชา จินดาสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำแฟ้ม และบัตรประจำตัวคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เขต ๑  
241 นางสาวมณศิกาญจ์ เตปา ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดทำแฟ้ม และบัตรประจำตัวคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เขต ๑  
242 นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดทำแฟ้ม และบัตรประจำตัวคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เขต ๑  
243 นางสาวทิพย์วรรณ กาหลง ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำแฟ้ม และบัตรประจำตัวคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เขต ๒  
244 นายสายันต์ อินต๊ะกัน ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำแฟ้ม และบัตรประจำตัวคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เขต ๒  
245 นายอำนาจ ปาละหงษา ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำแฟ้ม และบัตรประจำตัวคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เขต ๒  
246 นายจิรกิตต์ แสงจันทร์ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำแฟ้ม และบัตรประจำตัวคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เขต ๒  
247 นายวสันต์ กันชาติ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำแฟ้ม และบัตรประจำตัวคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เขต ๒  
248 นางมณฑา สุวานิช ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำแฟ้ม และบัตรประจำตัวคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เขต ๒  
249 นางประทีป เกิดมี ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำแฟ้ม และบัตรประจำตัวคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เขต ๒  
250 นางสาวนิภาพร เมืองมา ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำแฟ้ม และบัตรประจำตัวคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เขต ๒  
251 นางสาวนฤมล สุขแดง ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำแฟ้ม และบัตรประจำตัวคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เขต ๒  
252 นางสาวสุวรรณา ทิพย์แก้ว ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำแฟ้ม และบัตรประจำตัวคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เขต ๒  
253 นางสาวธนิตา ชาติวุฒิ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำแฟ้ม และบัตรประจำตัวคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เขต ๒  
254 นางสาววันวิสา สวัสดี ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำแฟ้ม และบัตรประจำตัวคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เขต ๒  
255 นางสาวนลินี โพธิ์ลา ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำแฟ้ม และบัตรประจำตัวคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เขต ๒  
256 ส.อ.จรัญ เจสันเทียะ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำแฟ้ม และบัตรประจำตัวคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เขต ๒  
257 ว่าที่ ร.ต.มนัสชัย เนียมหอม ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำแฟ้ม และบัตรประจำตัวคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เขต ๒  
258 นายพงศ์พิษณุ นนทประสาท ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำแฟ้ม และบัตรประจำตัวคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เขต ๒  
259 นางสาวจันทร์ฉาย สุกสา ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำแฟ้ม และบัตรประจำตัวคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เขต ๒  
260 นายวาฤทัย คงดวน นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำแฟ้ม และบัตรประจำตัวคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เขต ๒  
261 นายอนุรักษ์ ตาคำ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำแฟ้ม และบัตรประจำตัวคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เขต ๒  
262 นายสมชาติ จิตรสมัคร นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำแฟ้ม และบัตรประจำตัวคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เขต ๒  
263 นายสมศักดิ์ จิตรสมัคร นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำแฟ้ม และบัตรประจำตัวคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เขต ๒  
264 นายณัฐพล บาลี นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำแฟ้ม และบัตรประจำตัวคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เขต ๒  
265 นายนพัตธร โพธิ์ทอง นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำแฟ้ม และบัตรประจำตัวคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เขต ๒  
266 นางสาวจีรพร บัญชาโต นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำแฟ้ม และบัตรประจำตัวคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เขต ๒  
267 นางสาวณิชาภัทร เกตุพันธ์ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำแฟ้ม และบัตรประจำตัวคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เขต ๒  
268 นายภูธเรศ ศรีเนตร นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำแฟ้ม และบัตรประจำตัวคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เขต ๒  
269 นางสาวสุวรรณา สมเคราะห์ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำแฟ้ม และบัตรประจำตัวคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เขต ๒  
270 นายดุริยะ จองป้อ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำแฟ้ม และบัตรประจำตัวคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เขต ๒  
271 นางสาวธนัชพร เขาเหิร นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำแฟ้ม และบัตรประจำตัวคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เขต ๒  
272 นายรัตนชัย อินเรือน นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำแฟ้ม และบัตรประจำตัวคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เขต ๒  
273 นางสาวณัฐวิกา มิ่งมิตร นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำแฟ้ม และบัตรประจำตัวคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เขต ๒  
274 นายนพัฒกรณ์ พรมอ่อน นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำแฟ้ม และบัตรประจำตัวคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เขต ๒  
275 นายวิศรุต กรรณิกา นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำแฟ้ม และบัตรประจำตัวคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เขต ๒  
276 นางสาวศรัญญา มิ่งเมือง นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำแฟ้ม และบัตรประจำตัวคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เขต ๒  
277 นางสาวฐิติมา นาคสวน นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำแฟ้ม และบัตรประจำตัวคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เขต ๒  
278 นางสาวรมิดา ธนัชญาเขมธนัช นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำแฟ้ม และบัตรประจำตัวคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เขต ๒  
279 นายศิริชัย จันทะคุณ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำแฟ้ม และบัตรประจำตัวคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เขต ๒  
280 นายจิรกิตต์ สิงห์แก้ว นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำแฟ้ม และบัตรประจำตัวคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เขต ๒  
281 นายกฤษฎา ทัศนา นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำแฟ้ม และบัตรประจำตัวคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เขต ๒  
282 นายศิรวิชญ์ เจือจาน นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดทำแฟ้ม และบัตรประจำตัวคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เขต ๒  
283 นายชวลิต ทะยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยมงคลพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์รายชื่อกรรมการจัดการแข่งขันเข้าระบบ และตรวจสอบ รวบรวม บันทึกผลการแข่งขันเข้าระบบ  
284 นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวังทองวิทยา กรรมการฝ่ายจัดพิมพ์รายชื่อกรรมการจัดการแข่งขันเข้าระบบ และตรวจสอบ รวบรวม บันทึกผลการแข่งขันเข้าระบบ  
285 นางสุภาพ ไฝ่สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กรรมการฝ่ายจัดพิมพ์รายชื่อกรรมการจัดการแข่งขันเข้าระบบ และตรวจสอบ รวบรวม บันทึกผลการแข่งขันเข้าระบบ  
286 นางสาวสุนันทินี สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดพิมพ์รายชื่อกรรมการจัดการแข่งขันเข้าระบบ และตรวจสอบ รวบรวม บันทึกผลการแข่งขันเข้าระบบ  
287 ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์รายชื่อกรรมการจัดการแข่งขันเข้าระบบ และตรวจสอบ รวบรวม บันทึกผลการแข่งขันเข้าระบบ เขต ๑  
288 นางสาวสุวรรณา สมเคราะห์ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์รายชื่อกรรมการจัดการแข่งขันเข้าระบบ และตรวจสอบ รวบรวม บันทึกผลการแข่งขันเข้าระบบ เขต ๑  
289 นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดพิมพ์รายชื่อกรรมการจัดการแข่งขันเข้าระบบ และตรวจสอบ รวบรวม บันทึกผลการแข่งขันเข้าระบบ เขต ๑  
290 นางสาวปัทรียา ประสงค์ทรัพย์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดพิมพ์รายชื่อกรรมการจัดการแข่งขันเข้าระบบ และตรวจสอบ รวบรวม บันทึกผลการแข่งขันเข้าระบบ เขต ๑  
291 นายวสันต์ กันชาติ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์รายชื่อกรรมการจัดการแข่งขันเข้าระบบ และตรวจสอบ รวบรวม บันทึกผลการแข่งขันเข้าระบบ เขต ๒  
292 นายสายันต์ อินต๊ะกัน ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดพิมพ์รายชื่อกรรมการจัดการแข่งขันเข้าระบบ และตรวจสอบ รวบรวม บันทึกผลการแข่งขันเข้าระบบ เขต ๒  
293 นายดุริยะ จองป้อ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดพิมพ์รายชื่อกรรมการจัดการแข่งขันเข้าระบบ และตรวจสอบ รวบรวม บันทึกผลการแข่งขันเข้าระบบ เขต ๒  
294 นางสาวณัฐวิกา มิ่งมิตร นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดพิมพ์รายชื่อกรรมการจัดการแข่งขันเข้าระบบ และตรวจสอบ รวบรวม บันทึกผลการแข่งขันเข้าระบบ เขต ๒  
295 นางสาวณิชาภัทร เกตุพันธ์ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดพิมพ์รายชื่อกรรมการจัดการแข่งขันเข้าระบบ และตรวจสอบ รวบรวม บันทึกผลการแข่งขันเข้าระบบ เขต ๒  
296 นายภูธเรศ ศรีเนตร นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดพิมพ์รายชื่อกรรมการจัดการแข่งขันเข้าระบบ และตรวจสอบ รวบรวม บันทึกผลการแข่งขันเข้าระบบ เขต ๒  
297 นางสาวธนัชพร เขาเหิร นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดพิมพ์รายชื่อกรรมการจัดการแข่งขันเข้าระบบ และตรวจสอบ รวบรวม บันทึกผลการแข่งขันเข้าระบบ เขต ๒  
298 นายวาฤทัย คงดวน นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดพิมพ์รายชื่อกรรมการจัดการแข่งขันเข้าระบบ และตรวจสอบ รวบรวม บันทึกผลการแข่งขันเข้าระบบ เขต ๒  
299 นายวิศรุต กรรณิกา นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายจัดพิมพ์รายชื่อกรรมการจัดการแข่งขันเข้าระบบ และตรวจสอบ รวบรวม บันทึกผลการแข่งขันเข้าระบบ เขต ๒  
300 นางนิตยา มั่งมี ครูโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มเทคโนโลยี ฯ  
301 นางสาวกมลลักษณ์ ชิงชัย ครูโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มเทคโนโลยี ฯ  
302 นางสาวสุภาพร ปัญญา ครูโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มเทคโนโลยี ฯ  
303 นายวิชัย สายคำอิน ครูโรงเรียนอุดมดรุณี กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  
304 นายวรวิช นพนรินทร์ ครูโรงเรียนอุดมดรุณี กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  
305 นายคัมภีร์ คมขำ ครูโรงเรียนศรีนคร กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ  
306 นางสาวเบญจวรรณ ด้วงบาง ครูโรงเรียนศรีนคร กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ  
307 นางสาววิภา ปิ่นหอม ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
308 นางสาวดวงสมร เทศสมบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
309 นายกฤษณ์กวี สวัสดี ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
310 นางสาวภัทรานิษฐ์ โยธา ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
311 นายอภิชาต เม่งตรี ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
312 นางสาวรุ่งดารา กลั่นเรือง ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
313 นางสาวรุ้งดาวัลย์ รุ่งรัตนไชย ครูโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
314 ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
315 นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
316 นางสาวปัทรียา ประสงค์ทรัพย์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
317 ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  
318 นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  
319 นางสาวปัทรียา ประสงค์ทรัพย์ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ  
320 นายนเรศ หนูป่า ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
321 นายวิทยา นวลจันทร์ ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
322 นางสาวกัลยรัตน์ แก้วแสนสาย ครูโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
323 นายศราวุฒิ เนียมหอม ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
324 นางสาวภัทธิชา นนทธิ ครูโรงเรียนเมืองเชลียง กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
325 นางจุฑาพร วงศ์เกตุ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
326 ว่าที่ ร.ต.มนัสชัย เนียมหอม ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
327 นางสายรุ้ง จันทร์สุข ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล  
328 นางสาวขวัญประภา ศรีอุดม ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายพยาบาล  
329 นางสาวรัญชนา ยะสะโน ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายพยาบาล  
330 นางสาวจีรพร บัญชาโต นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายพยาบาล  
331 นายรัตนชัย อินเรือน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายพยาบาล  
332 นางสาวเบญจวรรณ โสภิณ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล  
333 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ประธานกรรมการจัดทำคำสั่ง  
334 นายโรจนัสถ์ อรุณวิง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการจัดทำคำสั่ง  
335 นางกนกทิพย์ กลิ่นทุ่ง ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการจัดทำคำสั่ง  
336 นางนุจรินทร์ เรืองเดช ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการจัดทำคำสั่ง  
337 นายวิโรจน์ ก้อนเกตุ ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการจัดทำคำสั่ง  
338 นางสาวดวงสมร เทศสมบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการจัดทำคำสั่ง  
339 นางสาววิภา ปิ่นหอม ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการจัดทำคำสั่ง  
340 นางปุญชรัสมิ์ เนียมสุวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการจัดทำคำสั่ง  
341 นายกฤษณ์กวี สวัสดี ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการจัดทำคำสั่ง  
342 นางสาวพรหมพร ดวงคำ ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการและเลขานุการจัดทำคำสั่ง  
343 นายเกียรติศักดิ์ วจีศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ๒ ประธานกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
344 นายชัชวาลย์ อ่ำเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนไกรพิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
345 นางสาวอัญญารัตน์ คำก้อน ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
346 นางสาวสิรินุช เข็มคง ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
347 นายกิตติศักดิ์ น้อยคำ ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
348 นายสังวาลย์ ชูหน้า ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
349 นายละเอียด จันไทย ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
350 นายฐาปกรณ์ รอดทัพ ครูโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
351 นายคัมภีธ์ คมขำ ครูโรงเรียนศรีนคร กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
352 นางสาวเนาวรัตน์ โต๊ะเครื่อง ครูโรงเรียนศรีนคร กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
353 นายธนาบดี อินชื่น ครูโรงเรียนศรีนคร กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
354 นายปราโมทย์ ม่วงพันธุ์ ครูโรงเรียนศรีนคร กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
355 นายเกียรตินิยม รสลือชา ครูโรงเรียนศรีนคร กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
356 นางสาวภัคชัญญา ตั้งวณิชชวกร ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
357 นายภาณุพงษ์ แก่นอากาศ ครูโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  
358 นายวิษณุ อ้นบางเขน ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายบันทึกภาพ  
359 นายปฏิฬ นาคทอง ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบันทึกภาพ  
360 นางประเสริฐ อ้นบางเขน ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบันทึกภาพ  
361 นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกลับวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขันการจัดการแข่งขัน  
362 นายศราวุธ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขันการจัดการแข่งขัน  
363 นางสาวสุนันทินี สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขันการจัดการแข่งขัน  
364 นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขันการจัดการแข่งขัน  
365 นายกมลพรรณ จ้อยสูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขันการจัดการแข่งขัน  
366 นางสุภาพ ไฝ่สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขันการจัดการแข่งขัน  
367 นายณรงค์ชัย สุทธิสุริยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขันการจัดการแข่งขัน  
368 นายวัชรินทร์ บัวขาว ครูโรงเรียนหนองกลับวิทยาคม กรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขันการจัดการแข่งขัน  
369 นางสาววรางคณา สำอาง ครูโรงเรียนหนองกลับวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายประมวลผลการแข่งขันการจัดการแข่งขัน  
370 นายศุภชัย โลกคำลือ ครูโรงเรียนหนองกลับวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประมวลผลการแข่งขันการจัดการแข่งขัน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]