งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 264
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย 1. เด็กหญิงกุลนาถ    บุญวิเศษ
2. เด็กหญิงสมิตา    มีถาวร
3. เด็กหญิงรินรดา    ธีรวรกุล
4. เด็กหญิงธีรพร    ทิตย์ออริตา
5. เด็กหญิงรุ่งนภา    ตุ้มสุข
6. เด็กหญิงรมิตา    ถาวร
7. เด็กชายธนดล    เลื่่อนชิต
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางจุฑามาศ    น้อยยม
2. นางสาวฐิติมา    นาคสวน
3. นางสาวรมิดา    ธนัชญาเขมธนัช
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย 1. เด็กหญิงชลธิชา    สีใส
2. เด็กหญิงยุพารัตน์​    แสวงลาภ
3. เด็กหญิงศิริธร    โยงรัมย์
4. เด็กหญิงแสงดาว    กิจเจริญ
5. เด็กหญิงพิมพิกา    จันดาประดิษฐ์
6. เด็กหญิงรุ่งไพลิน    ยงยุทธ์
7. เด็กหญิงชวัลลักษณ์    ลาดกุดลิง
8. เด็กหญิงกนกกาญจน์    ต่อมแก้ว
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางธารารัตน์    ใจดี
2. นายมงคล    ระงับใจ
3. นางสาวเนตรนภา    ไพรสณฑ์
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................