งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 265
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย 1. นางสาวพิมพ์ใจ    เพ็ญจันทร์
2. นางสาวชยภรณ์    บุญประดับ
3. นางสาวมุจลินท์    พระสิงห์
4. นางสาวกนกกร    อ่อนละมูล
5. นางสาวกันติชา    เดชวงศ์
6. นางสาวสุภิสรา    ศรีสุจินต์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางจุฑามาศ    น้อยยม
2. นางสาวฐิติมา    นาคสวน
3. นางสาวรมิดา    ธนัชญาเขมธนัช
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................