งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 057
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย 1. เด็กชายธนภัทร    ศรณรงค์
2. เด็กชายอัษฎาวุธ    แผ่วิทยา
3. เด็กชายสิทธิชัย    เรือนเพ็ชร
1. นายปณิจักษณ์    เชยชม
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย 1. เด็กชายจิรวัตร    พังคี
2. เด็กหญิงนภัสรา    ชัยลาด
3. เด็กหญิงรัณฐิยา    ตั้งดูเขียว
1. นายชินพัฒก์    ตุ้มศรี
2. นายณัฐกิตต์    กันทะชมภู
3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย 1. นายจักรพรรดิ์    อ่องเมือง
2. เด็กชายจักรภัทร    กลางวงศ์
3. เด็กชายภูริ    ลำไย
1. นายธรรมรัตน์    เขาเหิน
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................