งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 657
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย 1. นางสาวธรรมสรณ์    แก้วพรม
2. นางสาวอรญา    เดือนเด่น
1. นางสาวพับพึง    ชูกำลัง
2. นางวรีพร    ขำเกิด
2 โรงเรียนชัยมงคลพิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย 1. นางสาวชนิดา    ระวังการ
2. นางสาวจุฑารัตน์    ปิงแก้ว
1. นางสาวนิฎฐิตา    แจ่มกระจ่าง
2. นางสาวพิมพ์กานต์    สารกูล
3 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย 1. นางสาววรรณรดา    สมนิมิตร
2. นางสาวเสาวนีย์    ประพรม
1. นายกฤษณะ    สันทะวงศ์
2. นายธเนศ    มยุรา
4 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม สพม. เขต 38 สุโขทัย 1. นางสาวรัตติกาล    พุ่มไม้
2. นางสาวพรพิมล    พุทธเสน
1. นางสุนันท์    ชลพิทักษ์
ครูไม่ครบจำนวน
5 โรงเรียนวังทองวิทยา สพม. เขต 38 สุโขทัย 1. นางสาววิชชาพร    บุญมาก
2. นางสาวณัฐชรินทร์    พุ่มชา
1. นางนิตยา    ทองปากน้ำ
2. นางสาววีรวรรณ    สิทธิแสง
6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. เขต 38 สุโขทัย 1. นางสาววิภากร    บุญเรือง
2. นายรัชชานนท์    ศรศรี
1. นางบังอร    อ่วมแก้ว
ครูไม่ครบจำนวน
7 โรงเรียนเมืองเชลียง สพม. เขต 38 สุโขทัย 1. นางสาววิลาสินี    บรรลุ
2. นางสาวธารทิพย์    ห้าวหาญ
1. นายศราวุฒิ    เนียมหอม
ครูไม่ครบจำนวน
8 โรงเรียนศรีนคร สพม. เขต 38 สุโขทัย 1. นางสาววรรณรดา    บุญประเสริฐ
2. นางสาวจารุวรรณ    จันทร์หล่ม
1. นางสาววรรณา    บุญประเสริฐ
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................