รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยมงคลพิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พวงเพ็ชร์
2. นายรภีพัทร  ม่วงวงษ์
 
1. นางสุดารัตน์  คำอั้น
2. นายสุธิชัย  คำมาโย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยมงคลพิทยา 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  แว่นฟ้า
2. เด็กหญิงสันนิภา  แขพุทรา
 
1. นางสุดารัตน์  คำอั้น
2. นางสาววลัญช์รัตน์  ธูปพุดซา
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยมงคลพิทยา 1. นางสาวขวัญจิรา  มิ่งเมือง
2. นายธราดล  ท่วมพุดซา
3. นายพลวัต  สัญญาโณ
4. นายพุฒิพงศ์  ร้อยดวง
5. นางสาวอัฐภิณญา  โค้วกิม
6. นายอโนทัย  พูลเลิศ
 
1. นางเยาวเรศ  จันทร์สุพัฒน์
2. นางสาวนิฏฐิตา  แจ่มกระจ่าง
3. นางสาวกัลยรัตน์  ธรรมรัตนพงษ์
 
รวม107
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พัดเพ็ง
 
1. นางสาววฤนดา  สืบสุยะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาววศิกานต์  ศาลาดิน
 
1. นางจุฑามาศ  ศรีปา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกรรณิการ์  จงเทพ
 
1. นางสาวสุวรรณภา  อินมา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายชยางกุล  รุ่นเเรก
2. เด็กหญิงอรณิชา  อุประวรรณา
 
1. นายพงศ์ณภัทร  นันศิริ
2. นางสาวมาริสา  เหมันต์
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุธรรมวิจิตร
2. เด็กหญิงนลพรรณ  มวลวงศ์
3. เด็กชายภานุพงศ์  ฮ่อธิวงศ์
 
1. นายกฤษฎา  ดารินทร์
2. นางกัณฑิมาพร  พานมั่ง
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจุฑามาศ   งามสง่า
2. นางสาวธนิษฐา  ลาวจันทร์
3. นางสาวธิดารัตน์   อ่อมฤทธิ์
 
1. นายวชิรภัทร  ศรีอุดวงศ์
2. นายวรพรต  มะโนดำ
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวชาลิสา   อ่อนจันทร์
2. นางสาวณัฏฐิตา   โพธิคำพันธ์
3. นางสาววีรภัทรา   กรมนารถ
 
1. นายกฤษฎา  ดารินทร์
2. นางสาวพัชราภรณ์  อินติ๊บ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นายณภัทร  ล้วนงาม
2. นางสาวหงษ์นภา  จักรหล้า
 
1. นายฤทธิชัย  ล้วนงาม
2. นางสาวกัลยรัตน์   แก้วแสนสาย
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวญาณิน  โป่งเครือ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  อินติ๊บ
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ดำคำ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
3. เด็กหญิงธนภรณ์  ปันทะวงษ์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ธารานาถ
2. นางสาวอุษา   ปัญโญอ้าย
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธีรภัทร  จันตาวงศ์
2. เด็กชายอิทธิพัทธ์  กาวิระมูล
 
1. นายสุรินทร์  หุ่นสุวรรณ์
2. นางสาวทัศนีย์  ธารานาถ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกัญญาพัชร  ทรงปั่น
2. นายชนาธิป  นาคปรางค์
3. นางสาวนัทธนม  สุริยะมณี
4. นายพงศ์พันธ์  จาดสอน
5. นางสาวศิริพร   แซ่เจี่ย
 
1. นายบัญญัติ  ทองบาง
2. นายเฉลิมศักดิ์  ใจบาน
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวฉัตรกมล  หอมบุบผา
2. นายชญานนท์  พงษ์พีรภาส
 
1. นางชุติมา  แก้วหล้า
2. นางวนิดา  พุทธรัตน์
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกัลย์สุดา   เครือคำจิ๋ว
2. นางสาวสุธาทิพย์  ศิริมงคล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทินกร  แก้วประทุม
2. นางปณตพร  ศรีวิไล
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจีรนันท์  ผันผาย
 
1. นายชินพัฒก์  ตุ้มศรี
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นายดนุพล  ชิณพรรณ์
2. นางสาวปัทมพร  อังกาบ
3. นายวิชยุตม์  หมอกเมฆ
 
1. นายชินพัฒก์  ตุ้มศรี
2. นายณัฐกิตต์  กันทะชมภู
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวฐิตาพร  กระทง
 
1. นางสาวณัฐธยา  รังสิยานนท์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวรุ่งนภา  ทรงศรี
 
1. นางสาวณัฐธยา  รังสิยานนท์
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นายชลทิตย์  จีนาวงษ์
2. นางสาวทักษิณา  สุริยคำวงค์
3. นายนราเชษฐ์  รอดเมือง
4. นายพงค์ประสิทธ์  สิทธิวงศ์
5. นายพงศ์ประเสริฐ   สิทธิวงศ์
 
1. นายนิรุตติ์   อินมา
2. นายเฉลิมชัย  ไกลทุกข์
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นายจิระวัฒน์  โพธิรัง
 
1. นางมณีวรรณ  สุทธรินทร์
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวรัตติยาภรณ์  เมนขุนทด
2. นางสาวสุภาพร  หมื่นชัยณรงค์
 
1. นางนภาภรณ์  เจริญพรพิมลกุล
2. นางสาวลลิตา  คำเพ็ชร
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นายชลธาร  ชูแจ่ม
2. เด็กชายธรณินทร์  กล้าหาญ
3. นายพงศพัค  หงิมจั่น
4. นายวรรนชนะ  ปุมสันเทียะ
5. นายวัทธิกร  ตุ้ยหล้า
6. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สุภมาตา
7. นายสุรเชษฐ์  มีลาดคำ
8. นายเกียรติชัย  อินหล่อ
 
1. นายบัญญัติ  ทองบาง
2. นายสุพจน์  ตาด้วง
3. นายฤทธิชัย  ล้วนงาม
 
26 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  แสนฤทธิ์
2. นางสาวนพนัดดา  ศักดิ์พลพงศ์
3. นางสาวศิรินภา  บุญจูบุตร
 
1. นายสุรินทร์  หุ่นสุวรรณ์
2. นางสาวทัศนีย์  ธารานาถ
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นายกิตติชัย  ปัญญาปา
2. นายภูมิ  สลีวงศ์
 
1. นายวิทยา  นวลจันทร์
2. นางสาวกาญจนา  ชะเอม
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นายกฤษฎา  เจี๊ยะทา
2. นายชัยวัฒน์  แขกเมือง
 
1. นางสาวสุธิดา  แก้วจาเครือ
2. นางสุขสันต์  สนิทวงศ์
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัชชา  เมธา
2. เด็กชายพิษณุ  กาวีละ
 
1. นางดวงพร  มูลป้อม
2. นางสาวภัทรารัตน์  พิกุลแกม
 
30 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฏฐธิดา  เครือแก้ว
2. นางสาวภัทรินทร์  แสนคำ
3. นายอภิรักษ์  เรือนนวล
 
1. นายชานน  คุรุบรรเจิดจิต
2. นายวิทยา  นวลจันทร์
 
31 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นายณัฏฐ์ภัทร  ประเสริฐศิลป์
2. นายพิทักษ์  บัวทอง
3. นายสุรศักดิ์  จันทรุทัย
 
1. นายชานน  คุรุบรรเจิดจิต
2. นางดวงพร  มูลป้อม
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธณากร  ท่าน้ำ
2. เด็กชายวิสุทธิ์  คงทวีศักดิ์
3. เด็กชายศรัณยู  ภูผา
 
1. นายสามารถ  สิทธิวงศ์
2. นายพินิจ  สุขลักษณ์
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายพัชรพล  สายเขียว
2. นายพิทักษ์พงศ์  เดชาชัย
3. นายศุภกรณ์  บังเพ็ง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  สังเกตุใจ
2. นายกล้าณรงค์  สาวงศ์ตุ้ย
 
34 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นายชานนท์  หน่อจำปา
2. นางสาวปวีณ์กร  วัฒโล
3. นางสาวมัณฑณา  ทวีไชย
 
1. นางบุษราภรณ์  สิทธิวงศ์
2. นางเรวดี   รัตนพันธ์
 
35 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชนาพร  ตุ้ยหล้า
2. เด็กหญิงปานตะวัน  บุตรยา
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ลอยดี
 
1. นายวัชระ  มีชัย
2. นายณัฐกานต์  ศรีปา
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวธนิฏฐา  ทองสอาด
2. นางสาวนิลฑิตา  โฉมยงค์
3. นางสาวไอริน  มูลตรี
 
1. นายวัชระ  มีชัย
2. นางสาวชนมน  อิ่นแก้ว
 
รวม8359
37 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 1. เด็กชายภัทรภณ  จิตท้วม
2. นายอภิรักษ์  อุ่นใจ
3. เด็กชายไชยวัฒน์  อนุกูล
 
1. นางสุมิตรา  ประชัน
2. นายภูมี  กันยาสนธ์
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 1. เด็กชายภูริณัฐ  หินอ่อน
2. เด็กหญิงศศิธร  หัตถี
 
1. นายนพดล  มุสิกปาน
2. นางสุมิตรา  ประชัน
 
รวม54
39 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. เด็กหญิงเจนสุดา  แก้วกงพราน
 
1. นางพิชญา  งามสม
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. นางสาวจันทิมา  จิตนิยม
2. นางสาวจินดารัตน์  พรมเกิด
3. นางสาวชนิกา  พุ่มชบา
 
1. นางพิชญา  งามสม
2. นายจรัล  งามสม
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. นางสาวธนพร  อินทร์สอน
2. นางสาววรรณวิสา  เกิดทอง
3. นางสาวสุดารัตน์  เกิดพุ่ม
 
1. นายจรัล  งามสม
2. นางพิชญา  งามสม
 
42 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. นายธนวันต์  เกิดสิน
2. นายปฏิพล  สุขดี
3. นายสิทธิชัย  เกตุขาว
 
1. นางสุมิตรา  ไชยลังการ
2. นางสาวปรียดา  หาญณรงค์
 
รวม107
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. นางสาวจุฑามาศ  ร้ายสม
 
1. นายนิทัศน์  ชูเชิด
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. เด็กชายธีระวัฒน์  คงคา
2. เด็กชายสิทธินันท์  ผึ่งผาย
3. เด็กหญิงอุมากรณ์  มาลา
 
1. นางสมจิตร  ใยดี
2. นางสาวเปรมฤดี  รู้สมัย
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก 1. นางสาวธัญชนก  มั่นคง
2. นางสาวนัสการต์  ทองเพียร
3. นายอรรถพันธ์  พนมพจน์
 
1. นางสมจิตร  ใยดี
2. นางสาวเปรมฤดี  รู้สมัย
 
รวม75
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ธรรมมะ
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ปั้นสำลี
3. เด็กชายปริพัฒน์  ติ๊บนา
4. เด็กชายสิทธิเดช  ชีพนุรัตน์
5. เด็กหญิงสิวพร  ยิ้มปิ่น
 
1. นายสิทธิชัย  วงศ์มณี
2. นางสาวธัญชนก  วงษ์บ้านใหม่
 
47 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กหญิงลีลาวดี  มั่นธร
 
1. นางพรทิพย์พา  นาคอาจหาญ
 
48 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กชายจักรกริช  ดวงวิไล
 
1. นางเยาวรัตน์  จุ้ยคลัง
 
49 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กชายจักรกริช  ดวงวิไล
 
1. นายสุจิน  จุ้ยคลัง
 
50 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองวิทยา 1. เด็กชายธนาธิป  ทองนวล
2. เด็กชายวรรธนะ  ขวัญวงศ์
 
1. นางนิพรา  ใจตึก
2. นายชยันต์  ยุบล
 
รวม107
51 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. เด็กชายกฤตเมธ  สายพันธุ์
 
1. นางสาวลำยงค์  พิมพิสาร
 
52 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. เด็กชายวันชนะ  นาคศรี
2. เด็กชายศุภวิชญ์  กาญชนะ
 
1. นางศิริวัฒน์  จีนทั่ง
2. นางศิริวัฒน์  จีนทั่ง
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. นายธนวัฒน์   ศรีสายพงษ์
2. นายรังสรรค์   ฤกษ์ดี
3. นายวุฒิชัย   มูลยิ่ง
 
1. นางสาวพัฐนันทน์   ธนภัทร์ทองกุล
2. นายเกียรตินิยม   รสลือชา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ไกยสวน
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  สีแก้ว
3. เด็กหญิงนริศรา  มั่นคง
4. เด็กหญิงปิยะชนก  อิ่มเพ็ง
5. เด็กชายรพีภัทร  แก้วเคนมา
 
1. นางสาวจิณณ์ณิชา  ศักดิ์สิริภาพร
2. ว่าที่ร้อยตรีเกริกชัย  ปัญญาวัน
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. นางสาวขัตติยา  เยาวะภาว์
2. นางสาวชญานิศ  บุญประจวบ
3. นางสาวนันทรัตน์  จันทร์สุข
4. นางสาวอรนันท์  สร้อยสุวรรณ์
5. นางสาวอรุณวดี  หงอนไก่
 
1. นางสาวจิณณ์ณิชา  ศักดิ์สิริภาพร
2. นางจามจุรี  พูลรักษ์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. นางสาวกนกพร  หนุนนาค
2. นางสาวกนกวรรณ  ยวงเพชร์
3. นางสาวกนกวรรณ  ยะภูมิน
4. นางสาวกาญจนา  ศึกษา
5. นางสาวจันทิมา  สนโต
6. นางสาวจิราพัชร  ใจตรง
7. นางสาวฉัตรฤทัย  สักขี
8. นางสาวชุติกาญจน์  ชูขุนทด
9. นางสาวถิรพร  กุศลทาน
10. นางสาวทิพาพรรณ  ยศปัญญา
11. นางสาวปภาวรินทร์  แสงเทียน
12. นางสาวยุพาวัลย์  แก้วตะคุ
13. นางสาวศตพร  เทพนิมิตร
14. นางสาวศิริพร  ป่านฉะนี้
15. นายสมเกียรติ  สร้อยสุวรรณ์
16. นายสุริยันต์  ศรีทรัพย์
17. นางสาวอรญา  ปานยิ้ม
18. นางสาวอรอุมา  เศียรขุนทด
19. นางสาวเปรมวดี  โมหะกิจ
20. นางสาวเรืองลดา  ทองคำ
 
1. นายพยนต์  พูลรักษ์
2. นายณัฐพงษ์  จันทร์อินทร์
3. นางศิริวัฒน์  จีนทั่ง
4. ว่าที่ร้อยตรีเกริกชัย  ปัญญาวัน
5. นางสาวจิณณ์ณิชา  ศักดิ์สิริภาพร
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. เด็กชายรัตนชัย  ปานยิ้ม
2. เด็กหญิงวศินี  รุ่งคอน
 
1. นางศิริวรรณ  วชิรเมธี
2. นางสาวเบญจวรรณ  ด้วงบาง
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. นางสาวกัญยาณี  สงวนทรัพย์
2. นายจักรภัทร  เท่าทอง
3. นางสาวชณิดา  ศรีบำรุง
4. เด็กหญิงธนัชพร  กันดี
5. นายธีธณเดช  พูลผล
6. เด็กชายธีรพล  ทองดี
7. นายธีรวัฒน์  มีเหลือง
8. นางสาวนภัสวรรณ  สร้อยสุวรรณ
9. นายปฏิภาน  สุวรรณ์
10. เด็กหญิงปานฟ้า  เสนชัย
11. นางสาวปิยดา  ท้าวสูงเนิน
12. นางสาวปิยธิดา  สมรภูมิ
13. นายพงศกร  เทียมคำ
14. นายพงศธร  พลอยแหวน
15. เด็กชายพรหมมา  นาคนิล
16. เด็กหญิงพัชญามนช์  ท้าวสูงเนิน
17. เด็กชายพีรพล  เจริญสุข
18. นายรัชชานนท์  ดอนศรีจันทร์
19. นางสาวรัตนวรรณ  ปัทมาลัย
20. เด็กหญิงรัตนา  บุญยิ้ม
21. นางสาวรุ่งทิวา  อุบล
22. นายรเมศวร์  สนโต
23. นางสาววรรนิษา  เขียวพฤกษ์
24. นางสาววรัญญา  แสนคำสุข
25. นางสาววันวิสา  รอดประดับ
26. นางสาววาสนา  คำผาย
27. นายวิชัย  ครุฑน้อย
28. นางสาววิลาสินี  พระบรรเทา
29. นายวีรชัย  ชมภูพันธ์
30. นายศักดิ์สิทธิ์  สิงห์อุดม
31. เด็กชายศักรินทร์  จุ้ยสีแก้ว
32. นางสาวศุภศรี  ตองอ่อน
33. นายสิทธิชัย  ลมเชย
34. นางสาวสุพรรษา  นาตะคุ
35. นางสาวอภิญญา  สอนอำคา
36. นายอภิวัฒน์  บัวเข็ม
37. นางสาวอมรรัตน์  บุตรสานาม
38. นางสาวอัจฉาภรณ์  คีรี
39. นางสาวเกวลิน  บุตรงาม
40. นางสาวเบญจมาศ  สังวร
 
1. นายธานี  เกิดศรี
2. นางภิรมยา  เกิดศรี
3. จ.ส.อ.พันศักดิ์  แสงทอง
4. นายปราโมทย์  ม่วงพันธ์
5. นายเกียรตินิยม  รสลือชา
6. นางอรัญญา  ยงพันธ์
7. นางสาวเบญจวรรณ  บ้านกล้วย
8. นางสาวพัฐนันท์  ธนภัทร์ทองกุล
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. นางสาวชณิดา  ศรีบำรุง
 
1. นายธานี  เกิดศรี
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. เด็กหญิงเกวลิน  บุตรงาม
 
1. นายธานี  เกิดศรี
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. นางสาวชณิดา  ศรีบำรุง
 
1. นายธานี  เกิดศรี
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สิงห์อุดม
 
1. นายธานี  เกิดศรี
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. เด็กหญิงเกวลิน  บุตรงาม
 
1. นายธานี  เกิดศรี
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. เด็กหญิงชนกวนันท์  เอมโอด
2. นางสาวณัฐปวี  นุ่มหอม
3. นางสาวพัชราภา  หัตถาจารย์
4. นางสาวพัชราภา  ดาลัย
5. เด็กหญิงพุทธิมา  บัวหลวง
6. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ธรรมวงศ์
7. เด็กหญิงรัตชิฎาพร  รัตนะ
8. นางสาววรัญญา  แสงสว่าง
9. เด็กหญิงวิภาวดี  ดาน้ำคำ
10. เด็กหญิงสุวรรณา  นวมนารี
11. นางสาวสุวิชาดา  พิมพา
12. เด็กหญิงอมรรัตน์  แพงอ่อน
 
1. นางทัศนีย์  สัตยาภรณ์
2. นางสาวนัยนา  โพธิ์กระจ่าง
3. นางวันเพ็ญ  บุญประดับ
4. นางสงกรานต์  สงวนศรี
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. เด็กชายวิวัฒน์  มีเหลือง
2. เด็กหญิงสุพรรณษา  โฉมหาญ
 
1. นางเยาวลักษณ์  ตุมา
2. นายคัมภีร์  คมขำ
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. เด็กหญิงกิตติยา  แหลมหลัก
2. เด็กชายปิยังกูร  เพ็งอ่อน
 
1. นางเยาวลักษณ์  ตุมา
2. นางสาวจุฑารัตน์  ภักดีบาง
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. นางสาวชมพูนุท  ซาซง
2. นางสาววรดา  ศรีภิรมย์
 
1. นางเยาวลักษณ์  ตุมา
2. นายจุฑารัตน์  ภักดีบาง
 
68 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. นางสาวพัชริยา  พุ่มพวง
2. นางสาวพิมพ์วรัชน์  อินมา
3. นายศศิ  เทพทองคำ
 
1. นางอรัญญา  ยงค์พันธ์
2. นางสาวเบญจวรรณ  บ้านกล้วย
 
69 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. เด็กหญิงสโรชิณี  สีใส
 
1. นางภิรมยา  เกิดศรี
 
70 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. นางสาวรุ่งวิถี  พลศรี
 
1. นายธานี  เกิดศรี
 
รวม10643
71 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจินตนา  ศรีม่วง
 
1. นางมารศรี  ลิ้นจี่
 
72 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  อุดมจิตร
2. เด็กหญิงชลพินทุ์  อาวร
3. เด็กหญิงณัฐญาดา  จิ๋วพุ่ม
 
1. นางสาวพรวนทอง  ลาดปะละ
2. นางสาวสุธาทิพย์  พูลเลิศ
 
73 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงฐิดาภรณ์  จันทร
2. เด็กหญิงวศินี  ศิริโคตร์
3. เด็กหญิงอารยา  ดาเพ็ง
 
1. นางสาวเรวดี  เพ็ญศรี
2. นางรวีวรรณ  สุขรอด
 
74 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ฟักโต
2. เด็กหญิงนภิสรา  ชั่งทอง
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ไชยมั่น
 
1. นางสาวจันท์ปภา  เพิ่มพูล
2. นางสาวมินตรา  ท้วมนาค
 
75 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายก้องภพ  ริมฝาย
2. นายโชคชัย  อินทร์สอน
 
1. นายวันโชค  ขวัญเมือง
2. นางสาวกานต์กนิษฐ์  ส้มเพ็ชร
 
76 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  นาคมี
2. เด็กหญิงธนพร  แก้วปาน
3. เด็กหญิงพรสินี  ลิ้นจี่
4. เด็กหญิงวรพิชชา  รัตนแย้ม
5. เด็กหญิงวรัทยา  ตั้งจิตรศรัทธา
 
1. นายประจวบ  ชูเชิด
2. นางสาวสายบัว  มูลทา
 
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจิณห์จุฑา  พึ่งกริม
2. นางสาวนิลาวรรณ  บุญทะปัญญา
3. นางสาวพรศิริ  แก้วปาน
4. นางสาวรัชนก  ทองสามงาม
5. นางสาววรัญทยา  จันทร์ทอง
 
1. นายเชษฐา  เพชรคง
2. นางสาวสุพรรษา  แจ้งแก้ว
 
78 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกัญจนา  ศรชัย
2. นางสาวจินดาหรา  ปั้นสำลี
3. นางสาวธนกมล  อินสุวรรณ์
4. นายธนธรณ์  สายทับทิม
5. นางสาวบุศรินทร์  ครุฑชาติ
6. นางสาวมนัสนันท์  อนันตะ
7. นางสาวมุลิตา  แก้วไผ่ซอ
8. นางสาวรัชดาภรณ์  นุชปาน
9. นางสาวสุพัชญา  โพธิ์รุณ
10. นางสาวสุภัสสรา  คำเมฆ
 
1. นางสาวปาริชาติ  กุศล
2. นายรณวรรธน์  ทรัพย์ประเสริฐ
3. นายอาทิตย์  กำจัด
 
79 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายคิมหันต์  กันทา
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เขม้น
3. นายปฏิพัทธ์  ตองกลิ่น
4. เด็กหญิงมิทร์ฐิตา  หิรัณยธนาธิป
5. เด็กหญิงวารินทร  เชื้อนาค
6. นายวีระพงษ์  รอดพระ
7. เด็กหญิงศิรินทรา  สังฆพันธ์
8. เด็กชายศุภกฤต  ทับทิมทอง
9. เด็กหญิงสุกฤตา  เขียวพุฒ
10. เด็กชายอภิรักษ์  อิ่มชา
 
1. นายชวลิต  รำขวัญ
2. นายศุภกร  ฟักโต
3. นางสาววัชรียา  จันทร์เกษร
 
80 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายชลชาติ  มั่นอ่วม
2. นายชลธาร  อินธิเดช
3. นายณัฐวัฒ  ตุ้มบุตร
4. นายทองพิทักษ์  ปรีชา
5. เด็กชายธนโชติ  สังข์วงค์
6. นายนาวา  จันทร์โท
7. นายวรภพ  ปั้นสำลี
8. นางสาววิยดา  พิณแก้ว
9. นางสาวอรทัย  พานแก้ว
10. นางสาวอินทิรา  อรุณจันทร์
 
1. นายชวลิต  รำขวัญ
2. นางสุพิชฌาย์  นวรัตนารมย์
3. นางชุลี  ครุธแก้ว
 
81 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงบุญสิตา  กันทะคำ
2. เด็กหญิงสุภัชชา  พุทธรัตนา
 
1. นายรณวรรธน์  ทรัพย์ประเสริฐ
2. นางสาวปาริชาติ  กุศล
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายจักรพรรดิ์  อ่องเมือง
2. เด็กชายจักรภัทร  กลางวงศ์
3. เด็กชายภูริ  ลำไย
 
1. นายธรรมรัตน์  เขาเหิน
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายรัชภูมิ  วิมุกตาคม
 
1. นายอธิพันธ์  ชัยศรี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายพีรพัฒน์  สินนาค
 
1. นายอธิพันธ์  ชัยศรี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายรพีภัทร  จันทร์ทิม
 
1. นายประจวบ  ชูเชิด
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายอภิสิทธิ์  หลวงนุช
 
1. นายประจวบ  ชูเชิด
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวสิรินญา  วันทองสุข
 
1. นายประจวบ  ชูเชิด
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายพีรพัฒน์  สินนาค
 
1. นางสาวกฤษณ์พร  อุตมะ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวสิรินญา  วันทองสุข
 
1. นางสาวกฤษณ์พร  อุตมะ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐกิตติ์  เขียวฤทธิิ์
 
1. นายอธิพันธ์  ชัยศรี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐกิตติ์  เขียวฤทธิิ์
 
1. นายอธิพันธ์  ชัยศรี
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกรรณิการ์  กำพล
2. นายทวีชัย  กลับแสง
3. นายธีรภัทร  แสงจันทร์
4. นางสาวนภาวรรณ  พูนเกษร
5. นางสาวนริศรา  เอื้อกุศลสมบูรณ์
6. นางสาวภริดา  กันทะเขียว
7. นางสาววัชรา  อยู่เชื้อ
8. นางสาวศิริวิมล  คล่องแคล่ว
9. นางสาวศุภกานต์  นวรัตนารมย์
10. นางสาวศุภาพิชญ์  อ่วมแก้ว
 
1. นายชัชวาลย์  กันเพชร
2. นางสาวสิริอมร  หวลหอม
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ฮาดคันทุง
2. เด็กหญิงญาดาวดี  จันทร์ทอง
3. เด็กหญิงนงนภัส  ศรีสุวรรณ
 
1. นายสมบัติ  ประจุ
2. นางกฤตยา  จ้อยสูงเนิน
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   แสงพันธ์
2. เด็กหญิงจินดาทิพย์  นวนกระโทก
 
1. นางสาวกมลลักษณ์   ชิงชัย
2. นางนิตยา  มั่งมี
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวรวิสรา   พูลนิ่ม
2. นายวีรภัทร   สุทธนันท์
 
1. นางสาวปนัดดา  ธรรมปรีชา
2. นางสาวกมลลักษณ์  ชิงชัย
 
96 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายจิรพัฒน์   บุญมี
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  จับคล้าย
3. เด็กชายสรยุทธ   ปรีการ
 
1. นายมานพ   จันทร์หอม
2. นางสาวสุภาพร  ปัญญา
 
97 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายชลน่าน  ชื่นขจร
2. เด็กชายธวัชชัย  ภูมิโชติ
3. เด็กชายอนุวัฒน์  แดงกลาง
 
1. นายมานพ   จันทร์หอม
2. นางสาวกนต์รพี  เพิ่มพูล
 
98 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายชัยพร   คงยอด
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   บรรเทา
3. เด็กชายธีรภัทร   พันทวี
 
1. นายมานพ   จันทร์หอม
2. นางสาวสุภาพร  ปัญญา
 
99 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤษณะ  ธิคุณ
2. เด็กชายภาณุวัชร  บัวระพา
3. เด็กชายรัฐภูมิ  วงษ์นาค
4. เด็กชายวันชนะ  เพชรประดับ
 
1. นายมานพ   จันทร์หอม
2. นางสาวกรรณิการ์  หมูปิน
 
100 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐวุฒิ  ภูมิดาจันทร์
2. นายภัครพล  นุ่มเนื้อ
3. นายภานุพงษ์  ทองวิจิตร
4. นายเมธา   วัฒภักดี
 
1. นายมานพ   จันทร์หอม
2. นางนิตยา  มั่งมี
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงบุษยมาส  เฟื่องพันธ์
2. เด็กหญิงอรไพลิน  เพ็ชรประดับ
3. เด็กหญิงเดือนแรม  พรมสอน
 
1. นางจินตนา  อิ่มพิทักษ์
2. นางสาวณัฐสุดา  ธรรมราช
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจีราภรณ์  เกษรจรุง
2. นางสาวณิชกานต์  ผู้มีสัตย์
3. นางสาวมุทิตา  แก้วไผ่ซอ
 
1. นางสาวจินตนา  อิ่มพิทักษ์
2. นายวัชรกฤษณ์  อินมี
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิราพร  ใจดี
2. เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีกลุ่ม
3. เด็กหญิงนันทิชา  เพ่งกิจ
4. เด็กหญิงวรรณศิริ  โอภาส
5. เด็กหญิงศิริภัทร  ชายกลั่น
6. เด็กหญิงสุมิตรา  นุชปาน
 
1. นายสมบัติ  ประจุ
2. นางสาวสุภาวิณี  รอดฉ่ำ
3. นางสาววันเพ็ญ  เพ็ชรมี
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายกิติศักดิ์  นกเพ็ชร์
2. นางสาวภาวินี  บุญมั่น
3. นางสาววันทนา  เดือนแด่น
4. นางสาวศิริอนงค์  คงเวทย์
5. นางสาวเนตรนารี  สุวรรณรัตน์
6. นางสาวเสาวภาคย์  เตจะ
 
1. นายสมบัติ  ประจุ
2. นางวรวรรณ  พิมพ์แสง
3. นางสาวพัทธนันท์  สวัสดี
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนพัชร  บัวพลอย
2. เด็กชายีนพอนันต์  พุ่มแฟง
3. เด็กชายเกรียงไกร  ยันต์วิเศษ
 
1. นางจิดาภา  เข็มพล
2. นางประภาศรี  จันโททัย
 
รวม12164
106 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงปกาสัย  ประทุม
 
1. นางสาวปาจรีย์  ปิ่นศักดิ์
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวศรัณยภรณ์  แบบกัน
 
1. นางสาวปวีณา  ใจดี
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จินตะนา
2. เด็กหญิงแพรวา  รุ่งสว่าง
 
1. นายรุ่งโรจน์  คงประจักษ์
2. นางสาวปวีณา  ใจดี
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวชรินรัตน์  น้อมนุช
 
1. นางสมพร  ใจหาร
 
110 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงชญาภา  บุญญฤทธิ์
 
1. นางวชิราภรณ์  พรมณี
 
111 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายธฤต  วงศ์ทรัพย์สกุล
 
1. นางสาววันวิสา  สวัสดี
 
112 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กชายภพธนภณ  คร้ามศรี
2. เด็กชายโสภณัฐ  ฤกษ์ดี
 
1. สิบเอกจรัญ  เจสันเทียะ
2. นางสาวนิภาพร  เมืองมา
 
113 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวอรณัส  มีรอด
 
1. นางสาวนฤมล  สุขแดง
 
114 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงปทิตตา  ลิ้มปัญญาเลิศ
 
1. นางวิภาวรรณ  ทะนะแก้ว
 
115 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวสุภาพร  มีทรัพย์
2. นางสาวอิสริยาภรณ์  ปรอดครบุรี
3. นางสาวเบญญาพร  อัคชาติ
 
1. นางสาวชมพูนุท  ศรีฟ้า
2. นางสาวนลินี  โพธิ์ลา
 
116 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวชฎาภา  สีแก้วเขียว
2. นายชนภัทร   ปิยจรรยา
3. นางสาวมัลลิกา  บุญส่ง
 
1. นายสุรินทร์  คำนึงครวญ
2. นางสาวสุนิศา  เดียวสกุล
 
117 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวกัญญมน  คำภิระปาวงค์
2. นางสาวสิริกร  หายโศก
3. นายเกริกฤทธิ์  สิริสุภา
 
1. นางสาวนลินี  โพธิ์ลา
2. นายสมพงษ์  กลับเส็ง
 
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงปณิดา  คงกระพันธ์
 
1. นางสาวชลิตา  หาญกาย
 
119 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวกมลชนก   วงศ์โดยหวัง
 
1. นางสาวศศิธร   นริทรางกูล ณ อยุธยา
 
120 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวกฤติยา  เหมือนชู
2. เด็กหญิงชญานิศ  หลวงนุช
3. นางสาวธัญสุดา  เรืองดี
4. เด็กหญิงนิชานันท์  คนขยัน
5. เด็กหญิงปาลิกา  อนันโชคเจริญ
6. เด็กหญิงปิยาภรณ์  เดสูงเนิน
7. เด็กหญิงพิชชานันท์  กันทะบุญ
8. นางสาวมลญา  พินศรี
9. เด็กหญิงรัตนรินทร์  พรมนรินทร์
10. นางสาวรัตนาพร  ขอบทอง
 
1. นายวิทยา   ศิลายศ
2. นางปัญชลีย์  โพธิ์คงกิตติโชติ
3. นายวรรณชัย   ทะนะแก้ว
 
121 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงธารารัตน์  อัศวะภูมิ
 
1. นางสาวธนิกุล  จงบริบูรณ์
 
122 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวสุทธิปริยา  อินนารี
 
1. นางสาวสรอุษา  สุนทอง
 
123 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กชายนิติภูมิ  สังเขป
 
1. นายปณิจักษ์  เชยชม
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงปุณยวีร์  ธรรมกุล
 
1. นางสาววิไลลักษณ์   ศิริประโชติ
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กชายชญานนท์  เนืองศิลป
 
1. นางสาวสมหมาย  ช่างเจรจา
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายธนภูมิ  อยู่สุข
 
1. นางจินตนา  ขันสีมล
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายโสภณวิชญ์  เอี่ยมแจง
 
1. นางสาวกาญจนา  จันนันต๊ะ
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายอินทัช  อินทะจันทร์
 
1. นายพิเชฎ  บุญญา
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวกชกร  เรืองทุ่ง
2. นายณัฐภัทร  แสงเทียน
3. นายณัฐวัตร  กฤษณะพันธ์ุ
4. นายณัฐวุฒิ  เนื่องกันทา
5. นางสาวธิดารัตน์  แสงบรรเจิดกุล
6. เด็กหญิงพิชญาภัค  แสงเทียน
7. นายมงคล  อินทร์สวน
8. นายวิรุจน์  ทองอินทร์
9. นายอิทธิพัทธ์  ดวงสมร
 
1. นางสาวกาญจนา  จันนันต๊ะ
2. นายพิเชฎ  บุญญา
3. นางสาววิไลลักษณ์   ศิริประโชติ
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวกชกร  เรืองทุ่ง
2. นายณัฐฐกิต  โผผิน
3. นายณัฐภัทร  แสงเทียน
4. นายณัฐวัตร  กฤษณะพันธ์
5. นายธันวา  แจ้งจำรัส
6. นางสาวธิดารัตน์  แสงบรรเจิดกุล
7. เด็กหญิงพิชญาภา  แสงเทียน
8. นายภควัต  คาร
9. นายมงคล  อินทร์สวน
10. เด็กชายรัชชานนท์  คำแก้ว
11. เด็กชายรัชพล  ศรีสงคราม
12. นายวิรุจน์  ทองอินทร์
13. นายวีรวิทย์  บุญจันทร์
14. นายอิทธิพัทธ์  ดวงสมร
15. นายโสภณวิชญ์  เอี่ยมแจง
 
1. นายพิเชฎ  บุญญา
2. นางสาวกาญจนา  จันนันต๊ะ
3. นางจุฑามาศ  น้อยยม
4. นางสาววิไลลักษณ์   ศิริประโชติ
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวกนกกร  อ่อนละมูล
2. นางสาวกันติชา  เดชวงศ์
3. นางสาวชยภรณ์  บุญประดับ
4. นางสาวพิมพ์ใจ  เพ็ญจันทร์
5. นางสาวมุจลินท์  พระสิงห์
6. นางสาวสุภิสรา  ศรีสุจินต์
 
1. นางจุฑามาศ  น้อยยม
2. นางสาวรมิดา  ธนัชญาเขมธนัช
3. นางสาวฐิติมา  นาคสวน
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงบวรลักษณ์  ชัยจิตติประเสริฐ
 
1. นางสาวมธุริน  ตุนีย์
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายไท  สายจันทร์
 
1. นางสาวปาริฉัตร  สาส่งเสริม
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงพัฒน์นรี  ฉลองสัพพัญญู
 
1. นายยุทธพงศ์  มูลละออง
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายณธกร  สินธนาวรากุล
 
1. นายภัทรภณ  บุญมาสืบ
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงปทิตตา  อินเจือจันทร์
2. เด็กชายพุทธิวัฒน์  โยปัง
3. เด็กชายสิปปวิชญ์  สู่ผ่าน
4. เด็กหญิงอชิรญาณ์  นิลกำแหง
5. เด็กหญิงอรชพร  นิลกำแหง
 
1. นางสาวประภัสสร  วงศ์ไชวะ
2. Mr.Bryan  Mangahas
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายกิตติพจน์  รูปสวย
2. นางสาวณัฐชนก  เสือกลิ่น
3. นางสาวนิศาชล  เพิ่มสัตย์
4. นายวศิน  กันทะชุมภู
5. นางสาวอภิญาดา  นิลกำแหง
 
1. Mr.Bryan  Mangahas
2. นางสาวประภัสสร  วงศ์ไชวะ
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  มะโนธรรม
2. เด็กหญิงอัญชุลีกร  หงษ์นัน
 
1. นางรัชฎา  ผิวกำพล
2. นางสาวชรินทร์ทิพย์  ด้วงคำจันทร์
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ  สิงห์ทอง
2. นางสาวพาทินธิดา  คงคีรี
 
1. นางรุจรดา  ทาเครือ
2. นางสาวธัญพัฒน์  ขาวทุ่ง
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวปัญญาพร  หลงมา
2. นางสาวพาณิภัค  คำวัฒนา
 
1. นางรุจรดา  ทาเครือ
2. นางสาวธัญพัฒน์  ขาวทุ่ง
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงนราธิปย์  ดิษทนง
2. เด็กหญิงนันทิชา  วงศ์วิเศษ
 
1. นางสาวจิราพรรณ  วิลยะกูล
2. MissHaruka  Shiiba
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวประภัสสร  แสนนำปน
2. นายรัฐพล  โชคชัยเจริญพร
 
1. นางสาวธนัชพร  สุขลาภ
2. MissHaruka  Shiiba
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวสุพิชญานัน  มีกฤษ
2. นายไตรภพ  คิมหันต์
 
1. นางสาวศุภกานต์  ผามั่ง
2. MissCha  Hyesong
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวฟาริดา  ไสยา
2. นางสาวลดามาส  คุณศิลป์
 
1. นางสาวธนัชพร  สุขลาภ
2. MissHaruka  Shiiba
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวจิราพร  ฉิมเชื้อ
2. นางสาวธนภรณ์  ขำคม
 
1. นางสาวศุภกานต์  ผามั่ง
2. MissCha  Hyesong
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวกิติยากรณ์  บัววราภรณ์
2. นางสาวคณิตา  เฝ้าหาผล
3. นางสาวนัสวรรณ  คงทรัพย์
4. นายภูวดล  สมบูรณ์
5. นางสาวเมธาวี  จะแจ้ง
 
1. นางรุจรดา  ทาเครือ
2. นางสาวธัญพัฒน์  ขาวทุ่ง
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายชวัลวิทย์  กระแสร์
2. นางสาวทิพวรรณ  เจือจาน
3. นางสาวบูรณี  พลับพิบูลย์
4. นายพรภพ  เขียวขำ
5. นางสาวสรัญพร  นรารัตน์
 
1. นางสาวจิราพรรณ  วิลยะกูล
2. MissHaruka  Shiiba
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวกฤติกา  งามละม่อม
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ไตรรัตนตระกูล
3. นางสาวฐิติยา  ใจยาบุตร
4. นางสาวนฤมน  ศรีคมขำ
5. นางสาวพิชามญชุ์  มั่นประสงค์
 
1. นางสาวศุภกานต์  ผามั่ง
2. MissCha  Hyesong
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวสุภาพิชญ์  แสงจงเจริญ
 
1. นางรุจรดา  ทาเครือ
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวธนัชชา  เด่นดวง
 
1. นางสาวธนัชพร  สุขลาภ
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวณัจตินันท์  อินทอน
 
1. นางสาวศุภกานต์  ผามั่ง
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  ทรัพย์สิน
2. นางสาวภัทราภรณ์  จงรัก
3. เด็กหญิงวิชามัย  งามละม่่อม
 
1. นางสาวสายพิณ  คชหาญ
2. นางวาสนา  ฉุยฉาย
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายธนกฤต  ทองหล่อ
2. นายสหชัย  แผลงฤทธิ์
 
1. นายวสันต์  กันชาติ
2. นายปราโมทย์  วงศ์คำ
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กชายจิรเดช   คงศิริ
2. นางสาวชัญญานุช  ตระกูลสง่ายิ่ง
3. นายอนุพงษ์  แก้วสอน
 
1. นายอนุชิต   ดวงดาว
2. นายศิรวิชญ์  เจือจาน
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวกรกนก  กำเงิน
2. นางสาวภิญญดา  อ่อนใจ
3. นายอนุกูล   กังวาล
 
1. นายอนุชิต  ดวงดาว
2. นายศิรวิชญ์  เจือจาน
 
รวม12981
156 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 1. เด็กชายกฤษณะ  พิมทอง
 
1. นายอำพล  ด่วนเดิน
 
157 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 1. เด็กชายฆอซาลี  เหล็มหลี
2. เด็กชายนฐกร  เหล็มหลี
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คำชมพู
 
1. นางสาวธนาภา  อนามธวัช
2. นางสาวสุดารัตน์  ล้ำเลิศ
 
รวม43
158 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 1. นางสาวทัศนีวรรณ  ศักดิ์สิทธิ์
 
1. นางเฉลิมศรี  ปานสุขสาร
 
159 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 1. นางสาวอรพรรณ  บุญยืน
 
1. นางเฉลิมศรี  ปานสุขสาร
 
160 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  บานแย้ม
 
1. นางเฉลิมศรี  ปานสุขสาร
 
161 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 1. นางสาวสุดารัตน์  มีสัตย์
 
1. นางเฉลิมศรี  ปานสุขสาร
 
162 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 1. เด็กชายฐิติพงษ์  สุขกล้า
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  นาคจีน
 
1. นางเฉลิมศรี  ปานสุขสาร
2. นางสาวรุจิรา  อาจกล้า
 
163 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 1. นางสาวภัทรวดี  พูลรักษ์
 
1. นางเฉลิมศรี  ปานสุขสาร
 
164 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 1. เด็กชายนราวิชญ์  ต้อนไล่
 
1. นางสาวรุจิรา  อาจกล้า
 
รวม88
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 1. นายนครินทร์  แสงอินทร์
 
1. นายกิตติภัณฑ์  น้อยยม
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงศ์  บำเหน็จ
 
1. นายกิตติภัณฑ์  น้อยยม
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 1. นายภัคธร  รอดประทับ
 
1. นายกิตติภัณฑ์  น้อยยม
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 1. เด็กชายกันตพงศ์  ยุพเยาว์
2. เด็กชายชัยณรงค์  อาวรณ์
3. เด็กชายณัฐพงศ์  บำเหน็จ
4. เด็กชายณัฐพัชร์  จำปาทอง
5. นายนครินทร์  แสงอินทร์
6. เด็กหญิงปิยะพร  นาคประเสริฐ
7. นางสาวพรนภา  ทะปะสิทธิ์จิตต์
8. นายพายุพัด  พูลล้น
9. นายภัคธร  รอดประทับ
10. เด็กชายภูริพัฒน์  โพล้งอุไร
11. เด็กหญิงมนสิชา  เถื่อนถ้ำ
12. เด็กหญิงรุจิราภา  น้อยยม
13. นางสาววาสนา  ใจดี
14. เด็กชายวินัย  รัตนวงศ์
15. เด็กหญิงสิรินันท์  จันทร
16. เด็กชายสุภานน  เงินรวม
17. เด็กหญิงอุษา  กระแสร์
18. นายเกียรติศักดิ์  ทัดชิ่ง
19. นายเสรีชน  อินทะโฉม
20. นายเสรีภาพ  อินทะโฉม
 
1. นายกิตติภัณฑ์  น้อยยม
2. นายสุรสิทธิ์  เกษประสิทธิ์
3. นายสุรชัย  ไทยสาย
4. นายมานพ  ยอดเกตุ
5. นายภาณุวัฒน์  แสงตะวัน
6. นางสาวน้ำเพชร  กอไม้
 
169 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 1. เด็กหญิงนันธิยา  กุลพรม
2. เด็กหญิงปานัดดา  จีระพรต
3. เด็กหญิงรสรินทร์  ขุมเพ็ชร
 
1. นายกิจจา  สมากร
 
170 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 1. เด็กชายสุวินัย  บัวพิมพ์
 
1. นายกิจจา  สมากร
 
รวม2711
171 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1. เด็กชายกรกฤต  มั่นคง
2. เด็กชายณัฐดนัย  แผลงศร
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปิ่นทอง
4. เด็กชายพีระพล  เพ็งบุตร
5. เด็กหญิงสุภาพร  หลวงหล้า
6. เด็กชายสุเมธ  ฉุยฉาย
 
1. นายศราวุฒิ  ถ้วนถี่
2. นายอนุรักษ์  อรุณเพ็ง
3. นายวัชรากร  วรสิทธิ์
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1. นางสาวนงนภัส  โชติช่วง
2. เด็กชายปณพัทธ์  อ่อนละมูล
3. เด็กชายปวีรพล  อ่อนทอง
4. เด็กชายพิพัฒน์  โพธิ์ทอง
5. นายภัคธนะกร  ยศเจริญ
6. เด็กชายอนุกูล  หาญกล้า
 
1. นายศราวุฒิ  ถ้วนถี่
2. นายอนุรักษ์  อรุณเพ็ง
3. นายณัฏฐชัย  พรหมมูล
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สีสกุล
 
1. นายศราวุฒิ  ถ้วนถี่
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1. เด็กชายกรกฤต  มั่นคง
2. เด็กหญิงกานต์ธีรา  พูนเกษม
3. เด็กชายณัฐดนัย  แผลงศร
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปิ่นทอง
5. เด็กชายธีรากร  วังแสง
6. เด็กชายนราธิป  ม่วงทอง
7. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แสงแสน
8. เด็กชายพีระพล  เพ็งบุตร
9. เด็กหญิงศรินทริญา  แตงอ่อน
10. เด็กหญิงศิริรัตน์  ขำชนะ
11. เด็กชายสุเมธ  ฉุยฉาย
12. เด็กชายอนันทชา  เจริญศรี
 
1. นายศราวุฒิ  ถ้วนถี่
2. นายอนุรักษ์  อรุณเพ็ง
3. นายณัฏฐชัย  พรหมมูล
4. นายวัชรากร  วรสิทธิ์
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1. นายกนกพล  รุ่มรวย
2. นายกานต์ณัฐพงศ์  แก้วจรูญ
3. นางสาวชญาฎา  เขียวสี
4. นางสาวญาณิศา  บำเพ็ญ
5. นายนพรัตน์  กุลคิด
6. นายพนัส  แสงสุข
7. นายพิพัฒน์พงศ์  รัตนพันธ์
8. นางสาวพิมลวรรณ  พูนเกษม
9. นายภูผา  ผิวพรรณ
10. นายวีรภาพ  บัวเพ็ง
11. นางสาวษมารัตน์  ลักษณะวิเชียร
12. นางสาวเสาวภาคย์  กองช้าง
 
1. นายศราวุฒิ  ถ้วนถี่
2. นายอนุรักษ์  อรุณเพ็ง
3. นายณัฏฐชัย  พรหมมูล
4. นางศิวพร  บูรณพิริยะพงศ์
 
176 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1. เด็กชายเมธาชัย  อย่ามีภัย
 
1. นายอนุรักษ์  อรุณเพ็ง
 
177 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1. เด็กชายเมธาชัย  อย่ามีภัย
 
1. นายอนุรักษ์  อรุณเพ็ง
 
178 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 1. เด็กชายพรชัย  พิณชัยแก้ว
 
1. นายอนุรักษ์  อรุณเพ็ง
 
รวม4018
179 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 94.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 1. นางสาวช่อขวัญ  ทองระอา
2. นางสาววัชรินทร์  คำคุ้ม
3. นายวิธวินท์  หล่อหลอม
 
1. นางสาวละอองดาว  เอี่ยมสอาด
2. นางสาวกาญจนา  พงษ์ศรี
 
180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  ขาวนวลจันทร์
2. นางสาวกนกพร  พร้อมมิตร
3. นางสาวกฤษณา  หล่มชารี
4. เด็กหญิงกุลธิดา  นามกร
5. เด็กชายคุณากร  ชำนาญ
6. นางสาวชมพูนุท  ท่าน้ำ
7. นายชลสิทธิ์  ระมัด
8. เด็กชายชัยวัฒน์  สียา
9. เด็กหญิงณัชชา  ติ๊บแก้ว
10. เด็กชายณัฐกร  ลำดับ
11. เด็กหญิงดวงกมล  ลิขิต
12. เด็กชายธวัชชัย  ระงับใจ
13. เด็กชายนฤสรณ์  ละอองทรง
14. เด็กหญิงนัฏชา  อินทนาพงษ์
15. นายนิรุตน์  ศรีสงคราม
16. เด็กหญิงบุริมนาถ  แสงนาค
17. เด็กชายปภาวินทร์  เพิ่มพูล
18. เด็กหญิงประกายมุข  รุ่งโรจน์
19. นางสาวปรางค์ทิพย์  ละอองทรง
20. นายพนาพณฑ์  รากทอง
21. เด็กหญิงพิมพิศา  ดีกุดตุ้ม
22. นายภราดร  ภูงามแง้
23. เด็กหญิงรัตนากรณ์  มูลแก้ว
24. เด็กชายวิเชียร  นิระมัย
25. เด็กหญิงศศิมา  พ้นพาล
26. เด็กชายสงกรานต์  แดงปิ่น
27. นางสาวสุจิตรา  จามูล
28. เด็กหญิงสุชานุช  ใสยัง
29. เด็กหญิงสุชาวดี  แสวงลาภ
30. เด็กหญิงสุธารินี  เพิ่มพูล
31. นายอธิวัชร์  สุดสาคร
32. เด็กชายอนุวงค์  พงษ์พันธ์
33. นางสาวอัญชรีพร  สุดวิลัย
34. นายอัษฎาวุฒิ  ละอองทรง
35. นายอิศรา  เทพธิดา
36. เด็กหญิงเกตน์นิภา  รุ่งโรจน์
37. เด็กชายเสรี  เรืองฤทธิ์
38. นางสาวแสงดาว  กุมารแก้ว
 
1. นายมงคล  ระงับใจ
2. นางธารารัตน์  ใจดี
3. นายสุวิทย์  ดวงทอง
4. นายชานนท์  ภาคภูมิพงศ์
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรันยา  จันขาว
6. นางสาวเกตุมณี  หลักฐาน
7. นายสุบิน  วันมูล
8. นายสิทธิเจต  ปิ่นแก้ว
 
181 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ต่อมแก้ว
2. เด็กหญิงชลธิชา  สีใส
3. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ลาดกุดลิง
4. เด็กหญิงพิมพิกา  จันดาประดิษฐ์
5. เด็กหญิงยุพารัตน์​  แสวงลาภ
6. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ยงยุทธ์
7. เด็กหญิงศิริธร  โยงรัมย์
8. เด็กหญิงแสงดาว  กิจเจริญ
 
1. นางธารารัตน์  ใจดี
2. นางสาวเนตรนภา  ไพรสณฑ์
3. นายมงคล  ระงับใจ
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  ราชิวงค์
2. นางสาวยลรดี  นามกร
3. เด็กหญิงลัดดา  แสวงลาภ
4. เด็กหญิงวิชญาดา  ป้อมอ่อน
5. เด็กหญิงศศิญา  พิมพ์เหมือน
 
1. นางสาวอนงค์นาฏ  วงศ์สารสิน
2. นางสาวพิมพ์ผกา  พลฤทธิ์
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  ลิ่มสกุล
2. นางสาวชลธิชา  มะโนสีลา
3. นางสาวฐิตินันท์  มณีวรรณ
4. นางสาวปวีณา  เรืองโรจน์
5. นายศุภกิจ  ยาวยวน
 
1. นางสาวอนงค์นาฏ  วงศ์สารสิน
2. นางสาวพิมพ์ผกา  พลฤทธิ์
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 1. นายวิชยุตม์  เรืองฤทธิ์
2. นางสาวสุพันญา  ปิ่นนาค
3. นางสาวสุวนันท์  สืบพันธ์
 
1. นางโสภิดา  ทาม้าดี
2. นายพนม  สุขหา
 
รวม6219
185 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กหญิงญาณิศา  บุญทะวงศ์
 
1. นางชมัยพร  วงศ์จันทรมณี
 
186 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นางสาววราภรณ์  กอนวงศ์
 
1. นางสาวศุภรดา  ไพรสนธิ์
 
187 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กชายเมฆา  จุฑาเศวต
 
1. นางสุนทรีรัตน์  มหาปัญญาวงศ์
 
188 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นางสาวธารทิพย์  ห้าวหาญ
2. นางสาววิลาสินี  บรรลุ
 
1. นายศราวุฒิ  เนียมหอม
 
189 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นายธนากร  นวลมูล
 
1. นางจุฑารัตน์  ขอสุข
 
190 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กหญิงศุภสุตา  หน่อแก้ว
 
1. นางสาวนิรมล  แจ่มรัตนโสภิณ
 
191 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นางสาวจารุวรรณ  เปรมจิตต์
2. นางสาววรรณวิสาข์  บุญประจวบ
3. นายเจษฎา  เพิ่มพูล
 
1. นางสาววรวรรณ  สำอางค์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ขวัญนาค
 
192 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กหญิงสุทิดา  ท้าวเทียมวงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย  ผาเพียว
 
193 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กหญิงสิริลักษณ์  จันหง
 
1. นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง
 
194 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กชายธนาดล  ลาภเวที
 
1. นายบรรจง  โต๊ะถม
 
195 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กชายปิยชนน์  ทองเวียง
 
1. นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง
 
196 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กชายชิตพันธ์  พะหงษา
 
1. นายบรรจง  โต๊ะถม
 
197 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นายกิตติพัฐต์  ฉลองชล
2. นายธรรศพงศ์  เชื้อทหาร
3. นางสาวปิยฉัตร  ขุมทอง
4. นางสาวพุทิตา  ช่างเก่ง
5. นายสุทธิพงษ์  ญาณปัญญา
6. นายสุภัทร  จันทร์เสน
7. นางสาวเกวลิน  คุ้มครอง
8. นางสาวเจนจิรา  ร่มแสง
9. นางสาวเพชรตะวัน  พ่วงแพ
10. นายเอกพล  สุกใส
 
1. นางสุนทรีรัตน์  มหาปัญญาวงศ์
2. นางนิ่มนวล  ขอบเหลือง
 
198 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นางสาวกชกร  สังขวุฒิ
2. นางสาวสุภาวดี  พันล้ำ
 
1. นางพิชชากร  มูลปานันท์
2. นางสาวเบญจวรรณ  ขยา
 
199 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กชายกรวิชญ์  ขอบเหลือง
2. เด็กหญิงอิสรีย์ณัฐ  พฤกษ์สุวรรณ์
 
1. นางอภิรมย์ฤดี  อบเชย
2. นางพิชชากร  มูลปานันท์
 
200 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  อุดมลาภ
2. เด็กหญิงอนัญพร  จงบริบูรณ์
3. เด็กหญิงอมรวรรณ  สร้อยนาค
 
1. นางฉัตรนฤมล  เหรา
2. นางเฉลียว  พลอยเจริญ
 
รวม3221
รวมทั้งหมด654357