งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก กลุ่มที่ 1 จุดการแข่งขันที่ 3 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมืองตาก จ.ตาก
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 191
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก 1. เด็กชายกิตติพศ    ศรีบุญมา
2. เด็กชายสรศักดิ์    แนวอินทร์
3. เด็กชายสิทธิชัย    รุ่งโรจน์
4. เด็กชายบรรหาร    ต่อกร
5. เด็กชายศิวนาถ    สีพันดร
6. เด็กชายบุริศร์    กรองทิพย์
7. เด็กชายภาคภูมิ    เมืองหลวง
8. เด็กชายสมชาย    นวลแขกันทร
1. นายณัฐพงษ์    คำเพชร
2. นายสมเกียรติ    คำเผือก
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................