งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก กลุ่มที่ 1 จุดการแข่งขันที่ 3 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมืองตาก จ.ตาก
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 260
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก 1. เด็กหญิงชนกขวัญ    ตุ่นทิม
2. เด็กชายชยานันท์    เกษร
3. เด็กหญิงชลธิชา    มากสาย
4. เด็กหญิงอรอมล    อินทฤทธิ์
5. เด็กหญิงกชกร    ควรมิตร
6. เด็กชายปิยกรณ์    แก้วแสนตอ
7. เด็กชายชานนท์    ทรงเจริญ
8. เด็กชายธนวินท์    ตั้งตระกูล
9. เด็กชายเจษฎาพร    พันธุ์พืช
10. เด็กหญิงธนภร    ดนุชนินทร์
1. นางสาวอุดมพร    ปรีชมานพวงศ์
2. นางเสาวนีย์    ธนสัมปัตติ
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................