งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก กลุ่มที่ 1 จุดการแข่งขันที่ 3 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมืองตาก จ.ตาก
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 261
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 ตาก 1. นางสาวอมรรัตน์    วรรโณภาศ
2. นางสาวณิชานันท์    ภู่นาค
3. นางสาวเพชรติกานต์    สุขอยู่
4. นางสาวพรนภัส    ช่างหลก
5. นางสาวอภิญญา    เปี่ยมดี
6. นายฐากร    ยุวคูณชิตา
7. นายภูสิทธิ์    พิมเสน
8. นายธนากร    พิมมัชฉา
9. นายพีรณัฐ    ใจดวง
10. นายณัฐนันท์    มีหมัน
1. นางสาวธาริน    ชัยลอม
2. นางสาววัชรี    เอี่ยมนุ้ย
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................