งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก กลุ่มที่ 1 จุดการแข่งขันที่ 3 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมืองตาก จ.ตาก
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 262
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" สพม. เขต 38 ตาก 1. เด็กหญิงอรวรา    ยะปิน
2. เด็กหญิงศุภสุตา    แสงชวลิต
3. เด็กหญิงวรรณณิษา    คำภิโล
4. เด็กหญิงชนิกานต์    แซ่ว่าง
5. เด็กหญิงทิพยาพร    คำไหว
6. เด็กหญิงนันทิชา    แซ่ว่าง
7. เด็กหญิงเบญญาภา    ล้านคำ
8. เด็กหญิงโชศิตา    ใบทอง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. ว่าที่ร้อยตรีไกรวุฒิ    พุ่มเรียบ
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก 1. เด็กหญิงรดา    แสนมุข
2. เด็กหญิงพัณณิตา    พันธ์ุพืช
3. เด็กหญิงนะดา    บุญมาลีรัตน์
4. เด็กหญิงศิรภัสสร    ดอนเงิน
5. เด็กหญิงวรินยา    จันทร์แก้ว
6. เด็กหญิงกิตติวรา    การะเกตุ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวอุดมพร    ปรีชามานพวงศ์
2. นางเสาวนีย์    ธนสัมปัตติ
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................