งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก กลุ่มที่ 1 จุดการแข่งขันที่ 3 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมืองตาก จ.ตาก
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 264
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 ตาก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    แซ่จ๊ะ
2. เด็กหญิงจิลลา    แซ่จ้า
3. เด็กหญิงธนพร    แซ่จ๊ะ
4. เด็กหญิงโยษิตา    แซ่ม้า
5. เด็กหญิงนงลักษณ์    แซ่ม้า
6. เด็กหญิงสุภานัน    แซ่กือ
7. เด็กหญิงอัญชลี    พันธกิจพานิช
8. เด็กหญิงชวัลลักษณ์    เลิศมณีวงศ์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวณหฤทัย    ดีสังข์
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" สพม. เขต 38 ตาก 1. เด็กหญิงวิภาดา    ภู่เรือน
2. เด็กหญิงอาทิตยา    เพชรราชา
3. เด็กหญิงศิริวรรณ    วิเชียรวิจิตร
4. เด็กหญิงศรัญยา    ป๊อกสอน
5. เด็กหญิงจิราภา    พรมมา
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. ว่าที่ร้อยตรีไกรวุฒิ    พุ่มเรียบ
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก 1. เด็กหญิงกชกร    บัวแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    เอี่ยมรอด
3. เด็กหญิงกัญญาพัชร    กองทรัพย์
4. เด็กหญิงพัชรินทร์    ยืนยง
5. เด็กหญิงกนกวรรณ    แก้วกันทา
6. เด็กหญิงสิริรัตน์    ประวันโน
7. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    สรรเสริญ
8. เด็กหญิงสุภาวดี    ทิพย์มาตร
9. เด็กหญิงมัญสุภา    หมุนสิงห์
10. เด็กหญิงนิศาชล    กาวิละ
11. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    วงษ์พวง
12. เด็กหญิงสุพรรษา    แก้วจันทร์เพชร
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริญา    บุญามา
2. นางสาววารี    มหาวัน
3. นางสาวศรสวรรค์    มีมุข
4. นางสาวสมเพชร    แตงบุญรอด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................