งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก กลุ่มที่ 1 จุดการแข่งขันที่ 3 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมืองตาก จ.ตาก
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 265
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 ตาก 1. นางสาวสุกัญญา    ทรงวรกุล
2. นางสาววันดี    แซ่กือ
3. นางสาวนงคราญ    เจริญผลิตผล
4. นางสาวกุลจิรา    แซ่กือ
5. นางสาวปาริชาต    แสงสว่าง
6. นางสาวปาลิดา    เจริญผลิตผล
7. นางสาวอริศยา    แซ่ม้า
8. นางสาวอรดา    แซ่ม้า
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวณหฤทัย    ดีสังข์
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" สพม. เขต 38 ตาก 1. นางสาวกชกร    แสงนา
2. เด็กชายสุภาภรณ์    นันใจยะ
3. นางสาวกนิษฐา    ปันตา
4. นางสาววนิดา    ทิมอ่วม
5. นางสาวนภัสภรณ์    บุญเสริม
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. ว่าที่ร้อยตรีไกรวุฒิ    พุ่มเรียบ
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก 1. นางสาวเจนจิรา    ม่วงใหม
2. นางสาวจิณห์จุฑา    นิลประดับ
3. นางสาวจตุพร    วันอ้น
4. นางสาวชุติมา    ตันกาบ
5. นางสาวชนิดา    ศิริโภคา
6. นางสาวสุพิชญา    นพวงศ์
7. นางสาวสิตาพร    ใบบัว
8. นางสาวปานไพลิน    มณีรัตนโสภณ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวภัทราพร    วงษ์วาท
2. นางรุ่งเดือน    ศิริมิลินทร์
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................