งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก กลุ่มที่ 1 จุดการแข่งขันที่ 3 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมืองตาก จ.ตาก
สรุปกิจกรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 305
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 ตาก 1. เด็กชายเซาะควา    เอกโลกา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    พนาโชติช่วง
3. เด็กชายธนดล    พนาปานเมือง
4. นายวิธวัฒน์    คีรีบำรุง
5. นายอภินันท์    เส่มี
6. นางสาววาสนา    มณฑลพนา
7. นางสาวเสาวนีย์    ไพรมนูญ
8. นางสาวกานต์สินี    เก่งกุญชร
9. นางสาวชิดชบา    ทะเลเดิม
10. นางสาวธิดา    ต้นน้ำลำธาร
11. นางสาวกมลวรรณ    ศรีโสภาคีรี
12. นางสาวอำพร    ลาภก่อเอกสุข
13. นางสาวสุดารัตน์    ตระการนาวิน
14. นางสาวยุวดี    พนาปานแก้ว
15. นางสาวชุติมา    โชติรสสกุล
16. นางสาวพิไลวรรณ    ก้อนนคร
17. นางสาวมยุรา    แก้วศักดามั่นคง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางกชพร    นาคเจือทอง
2. นางสาวปริญญา    ยิ้มยวน
3. นางรุ่งทิวา    อ่อนยิ้ม
4. นางวลัยรัตน์    ใจจุ้ม
5. นางอินทิรา    ชิตก้องไพร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................