งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก กลุ่มที่ 1 จุดการแข่งขันที่ 3 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมืองตาก จ.ตาก
สรุปกิจกรรม การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 625
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 ตาก 1. เด็กหญิงจุติกาญจน์    เครืออยู่
2. เด็กหญิงกัญจน์ภัสสรณ์    เสนามนตรี
3. เด็กหญิงธนิสร    วิริยะ
1. นางสาวศันสนีย์    เลิกสายเพ็ง
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 ตาก 1. เด็กหญิงมนต์นภา    อุดมการณ์อังทรา
2. เด็กหญิงอธิดา    แซ่ม้า
3. เด็กหญิงนิภัทรตรา    ชัยปัญหา
1. นางกชพร    นาคเจือทอง
2. นางอินทิรา    ชิตก้องไพร
3 โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร" สพม. เขต 38 ตาก 1. เด็กชายพงษ์เพชร    ฤทธิ์ภู
2. เด็กหญิงศรัญยธร    นิมา
3. เด็กหญิงศศิธร    อุดมา
1. นางสาวศิริญญา    จันทร์คณา
2. นางสาวสุกัญญา    บัวเขียว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................