งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก กลุ่มที่ 1 จุดการแข่งขันที่ 3 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมืองตาก จ.ตาก
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 634
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 ตาก 1. นางสาวสุพรรษา    วุ่นสุก
2. นายพงศกร    พระสิงห์
1. นายวาณิช    แก้วเลิศ
2. นายศรัญญู    นิลนิยม
2 โรงเรียนถนอมราษฏร์บำรุง สพม. เขต 38 ตาก 1. นายชยันต์    แซ่ว่าง
2. นายกุลธร    แซ่ท้าว
1. นายวุฒิพัทธิ์    โพทวี
2. นายศิริสัมพันธ์    มหัปประภาภิวัฒน์
3 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก 1. นายทศกร    ทรัพย์ขุนดอน
2. นายทศพร    เลาว่าง
1. นางนิสา    หลอมทอง
2. นายสะอาด    หลอมทอง
4 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก 1. นายทิวัตถ์    จันทร์แจ่ม
2. นายภูติอนันต์    แก้วประกอบ
1. นายอัครพล    อื่มเอี่ยม
ครูไม่ครบจำนวน
5 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก 1. นายเปรม    ปัญญาพิทักษ์
2. นางสาวภัทราภรณ์    รักษาจิต
1. นางสาวพุธชาติ    มั่นเมือง
2. นางสาวระธีพร    บุญเสม
6 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก 1. นายสุขสันต์    แก้วนาอูด
2. นางสาวอัฐภิญญา    ประสาร
1. นางสาวศิริพร    อยู่ท้วม
2. นายสราวุธ    ชูหน้า
7 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก 1. นางสาวฐิตินันท์    มะเฮง
2. นางสาวสุนิตา    รักกลิ่น
1. นางสาวสมหญิง    บุษดี
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................