งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก กลุ่มที่ 1 จุดการแข่งขันที่ 3 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมืองตาก จ.ตาก
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 080
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนผดุงปัญญา สพม. เขต 38 ตาก 1. เด็กหญิงธัญยพร    ป๊อกสอน
2. เด็กชายมนพัทธ์    เอกจีน
1. นายวิบูลย์    เมฆเสือ
2. นายอดิศร    โยธา
2 โรงเรียนถนอมราษฏร์บำรุง สพม. เขต 38 ตาก 1. เด็กชายมาฟาร์    เต็ดไอ
2. เด็กชายมีสิทธิ์    ไชยสิทธิ์
1. นายอมรศักดิ์    ศรีวิรัตน์
2. นางสาวเสาวลักษณ์    ไม้แก่นสาร
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก สพม. เขต 38 ตาก 1. เด็กหญิงกันตพร    แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงกัลยา    แซ่กือ
1. นางสาวกิตติชนก    มากทอง
2. นายอดิศักดิ์    เป็งปิง
4 โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก 1. เด็กหญิงธนัตถ์สรณ์    สิทธิวงศ์
2. เด็กหญิงศศิชา    แสงจันทร์ไทย
1. นายปริญญา    กองทอง
2. นางสาวระธีพร    บุญเสม
5 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก 1. เด็กชายยุทธศักดิ์    ขอสืบ
2. เด็กหญิงลาวัลย์    น้อยสอนเจริญ
1. นายจินตนา    แอฤทธิ์
2. นายสราวุธ    ชูหน้า
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................