งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.38 ตาก2 ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 261
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก 1. นายพิทยุฒม์    เรืองใจดี
2. นายณรงค์ฤทธิ์    เอี้ยงหมี
3. นายพิทักษ์    ยะเกี๋ยงงำ
4. นายสิรวิชญ์    กำทองแสน
5. นางสาวนิภาพร    วงษ์ใส
6. นางสาวชลิตา    ล่าร้อง
7. นางสาวนางสาวพัชราภรณ์    อ๊ะนา
8. นางสาวนางสาวบังอร    มันตาธรรม
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวจารุวรรณ์    วงศาโรจน์
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก 1. นายพันธรักษ์    สมมิตร
2. นายสมัชญ์    ปวงนคร
3. นายจารุพัฒน์    บุตรเพ็ชร
4. นายธนชิต    สุภาระ
5. นางสาวพรรณธิกา    แตะต้อง
6. นางสาวภาวิดา    คำมงคุณ
7. นางสาวปณิตา    มาเปิง
8. นางสาวเจตนา    ชุนแจ่ม
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางกาญจนา    ชาญเชิงพานิช
2. นายอภิชิต    คล้ามทุ่ง
3. นางอรพิน    ศิวาดำรงค์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................