งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.38 ตาก2 ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 263
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก 1. นางสาวณัฐวดี    มาใหญ่
2. นางสาวจารุวรรณ    อุไรพานทอง
3. นางสาวธิดารัตน์    ตระกูลวนาสุข
4. นางสาวกนกวรรณ    บวรสุขสกุล
5. นางสาวจันทร์จิต    ฉัตรชมพูชวริน
6. นายธีรพงษ์    ก่ำใจ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายฐตพนธ์    โตจันทรการต์
2. นางสาวสุธาสินี    เรืองพยัคฆ์
3. นางสาวสุมณฑา    เที่ยงดี
4. นางอทิตยา    ทิมขาว
2 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก 1. นางสาวจุฑาทิพย์    สุภาโท้
2. นางสาว มะลิวัลย์    -
3. นางสาวญาณิศา    สิงขรสังคีต
4. นางสาววรรณี    พลากิจจรัสแสง
5. นางสาวอารัตน์    กลิ่นหอม
6. นางสาวกรรณิการ์    ฉายชัยภูมิ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายวุฒิชัย    สกุณี
2. นางสาวอนันตญา    รวมเงิน
3. นางสาวโชคธิดา    กลับรินทร์
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................