งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.38 ตาก2 ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 264
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก 1. เด็กหญิงณิชามณี    ดาสี
2. เด็กหญิงนภัสกร    ไพรพฤกษ์พรรณ
3. เด็กหญิงจุฬารัตน์    เจริญหมื่น
4. เด็กหญิงณิชารีย์    บุรีเทพ
5. เด็กหญิงปพิชญา    คำปาน
6. เด็กหญิงศิริพร    นวลคำ
7. เด็กหญิงทักษยา    คำชู
8. เด็กหญิงธนาภา    ตระการคุณศรี
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวขวัญฤทัย    เทพกิจ
2. นายบุญส่ง    กุญแก้ว
3. นางสาวปาริษา    กาเหมือยวงศ์
4. นางอัจฉรา    กาศเจริญ
2 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพม. เขต 38 ตาก 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    มานิตเกรียงไกร
2. เด็กหญิงอุมากร    ขจรแสง
3. เด็กหญิงปราณี    แสงม้า
4. เด็กหญิงน้ำฝน    กวินจรรยา
5. เด็กหญิงจันทร์จิรา    กวินจรรยา
6. เด็กหญิงกณิกา    แซ่ย่าง
7. เด็กหญิงกนกวรรณ    ชัยรัตนกุลเดช
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวกฤษณา    โลหการก
2. นางสาวกัญญาวีร์    แห้วเพ็ชร
3. นางจารุณี    พฤกษ์เจริญ
4. นางสาวปรียานุช    คงยอด
3 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม. เขต 38 ตาก 1. เด็กหญิงกวินธิดา    ว้องต้อ
2. เด็กหญิงภัททิยา    สุวรรณเลิศ
3. เด็กหญิงอภิชญา    ธนเจริญจิตร
4. เด็กหญิงสุพิชญา    เวียงลอ
5. เด็กหญิงจารุพิชญา    สกุลรัตน์
6. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา    พงษ์สานต์คีรี
7. เด็กหญิงเชวารา    -
8. เด็กหญิงจันทกานต์    ชัยดี
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายนพดล    ดิษสวน
2. นางประไพ    พันธุ์ดี
3. นางสาวรุ้งตะวัน    เรืองวงค์
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) สพม. เขต 38 ตาก 1. เด็กหญิงศุภานันท์    คงจันทร์หิรัญ
2. เด็กหญิงดอกบัว    -
3. เด็กหญิงแป้ง    -
4. เด็กหญิงยุนนาดี่    -
5. นางสาวส้ม    -
6. นางสาวไพลิน    -
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาววริษฐา    กันทะวงศ์
ครูไม่ครบจำนวน
5 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก 1. เด็กหญิงณัฐวดี    เนกขัมม์
2. เด็กหญิงนภาพร    หล้าหลวง
3. เด็กหญิงพิมพิศา    พิมสุวรรณ
4. เด็กหญิงมธุริน    ปัญญาหมื่น
5. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ศรีกีรติการ
6. เด็กหญิงจิณณพัต    กันธะรักษา
7. นางสาวอังคณา    -
8. เด็กหญิงธมลวรรณ    ภู่ทิม
9. เด็กหญิงเกวลี    ปัญโสภา
10. เด็กหญิงณัฐนิชา    ป้องปุ้ม
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางกาญจนา    ชาญเชิงพานิช
2. นายธิติกร    ปิยนุสรณ์
3. นายอภิชิต    คล้ามทุ่ง
4. นางอรพิน    ศิวาดำรงค์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................