งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.38 ตาก2 ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 265
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก 1. นางสาวกัสสุฌา    ช่างคำ
2. นางสาวชาลีรัตน์    สิงหราช
3. นางสาวรวิภา    บุญมาก
4. นางสาวชุติมาดา    ปิสนา
5. นางสาวสุไพรรัตน์    พุ่มทอง
6. นางสาวยุวนาถ    บุรีเทพ
7. นางสาวกนกกร    เพิ่มวารี
8. นางสาวมึเม่ละ    สกุลคณพศ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวกัลยรัตน์    ใจนิ่ม
2. นางสาวขวัญฤทัย    เทพกิจ
3. นางสาวธีราภรณ์    อินทรสอาด
4. นางสาวรุ่งระวี    นนทะริ
2 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพม. เขต 38 ตาก 1. นางสาวชัญญานุช    แซ่ม้า
2. นางสาวจุฑามาศ    แซ่ม้า
3. นางสาวพัชรพร    แซ่หว้า
4. นางสาวรัชนีกร    แซ่ม้า
5. นางสาวโชติมา    แซ่ม้า
6. นางสาวเกศรินทร์    สิทธิเสมานนท์
7. นางสาวภัทราพร    แซ่ท้าว
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวกฤษณา    โลหการก
2. นางสาวกัญญาวีร์    แห้วเพ็ชร
3. นางจารุณี    พฤกษ์เจริญ
4. นางสาวปรียานุช    คงยอด
3 โรงเรียนภัทรวิทยา สพม. เขต 38 ตาก 1. นางสาวมณีวรรณ    ลครไชย
2. นางสาวอชิรญา    เพชรคีรีรัตน์
3. นางสาวอำพร    วิทยามุ่งมั่น
4. นางสาวอรพิมล    เชื้อผกา
5. นางสาวพิมพา    วิทยามุ่งมั่น
6. นางสาวฟารีดา    แซ่ว้าน
7. นางสาวปัทมา    วังอาชา
8. นางสาวน้ำผึ้ง    แซ่ลี
9. นางสาวพลอยใส    สิงห์ทุ่งเสือ
10. นางสาวศิริพร    หมอแนะ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวกนิษฐา    นายอง
2. นายณรงศักดิ์    วงษ์น้อย
3. นางสาวณัฐธิชา    เฉลิมเทวัญ
4. นายปิยะ    จันทรารักษ์
4 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก 1. นางสาวปพิมพร    พรสุวรรณ
2. นางสาวปรียากร    มณีวงษ์
3. นางสาวธัญวรัตน์    วันตา
4. นางสาวกุลธิดา    ลิ้มประเสริฐ
5. นางสาวอรสา    รักวิไลแดนป่า
6. นางสาวปณิตา    มาเปิง
7. นางสาวภาวิดา    คำมงคุณ
8. นางสาวพรรณธิกา    แตะต้อง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางกาญจนา    ชาญเชิงพานิช
2. นายธิติกร    ปิยนุสรณ์
3. นายอภิชิต    คล้ามทุ่ง
4. นางอรพิน    ศิวาดำรงค์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................