งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.38 ตาก2 ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 267
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด สพม. เขต 38 ตาก 1. นางสาวอรทัย    ดอยแก้วขาว
2. นางสาววิลาวัลย์    กวีสานต์
3. นางสาวมธุรา    คงยิ่งพนากูล
4. นางสาวณิชารีย์    ตระกูลพสุพชร
5. นางสาวมาธวี    วิเศษเอกภพ
6. นางสาวจิตติมา    แสงสว่างคีรี
7. นางสาวจิตมณี    แสงสว่างคีรี
8. นางสาวเกสรา    พันธ์ปัญญากรกุล
9. นางสาววรรณี    สายใจมาดอย
10. นางสาวธัญจิรา    แสงทอง
11. นางสาวศุกวรรณ    ถวิลชาวไร่
12. นางสาวพรทิดี    เเซ่ว่าง
13. นายภูมิรพี    ปัญญาเลิศ
14. นายวันสงกรานต์    ฮอบสมบูรณ์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวธนิษฐา    สายบัว
2. นายสุคนธ์    ปวงดอกจี๋
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................