งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.38 ตาก2 ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 662
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก 1. เด็กชายเสกสรรค์    มูลเขียว
2. เด็กหญิงนฤพร    ขวัญธาดา
1. นายนาวิน    ฉัตรชัยลือนาม
2. นายบุญทาน    สารเพ็ชร
2 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพม. เขต 38 ตาก 1. นายธนกฤต    วนาปกป้อง
2. นายสมบัติ    เลิศลำกรีฑา
1. นายณกรณ์    พิศเพ็ง
2. นายวิฑูรย์    อำรุงพนา
3 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพม. เขต 38 ตาก 1. เด็กชายพัชรพล    แซ่ย่าง
2. เด็กชายคณิน    ย่างคุณธรรม
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงราตรี    เครือทราย
2. นางสาววิไล    หริ่งรัตนพันธ์
4 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม. เขต 38 ตาก 1. เด็กชายระพีพัฒน์    ไชยสุวรรณ์
2. เด็กชายปวีณ์กร    ชนะเผ่าภูรี
1. นางสาวสีออน    ตาเรือนสอน
2. นางสุจิตตรา    คำภีระ
5 โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) สพม. เขต 38 ตาก 1. นายพิเจซาน    -
2. นายตังเอ    -
1. นางสาวกาญจนา    หาญณรงค์
2. นายเทพนรินทร์    สุยะตุ่น
6 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก 1. เด็กชายธิติพงษ์    สาบุ่ง
2. เด็กชายวิชัย    นพเก้ามงคล
1. นางสาวจันทร์จีรา    จันทร์โฉม
2. นายเพชร    ภิวงศ์
7 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก 1. เด็กชายเสฎฐวุฒิ    ไชยศิริ
2. นายซาม่วยละ    -
1. นายกษิดิศ    เลิศรัตนพันธุ์
2. นายปองพล    เมืองมาหล้า
8 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก 1. นายกรรชัย    นุสรณ์
2. เด็กชายสมศักดิ์    ชาตพุทธิ
1. นางสาวจันทร์จิรา    อยู่ยา
2. นางจุฑามาศ    มูลเขียว
9 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก 1. เด็กชายวุฒิชัย    ปันแก้ว
2. เด็กชายสงกรานต์    รอดเจริญ
1. นายภาณุวัฒน์    คะนิกา
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................