งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.38 ตาก2 ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2562
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 663
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก 1. นายชะโด้ลอย    -
2. เด็กหญิงกิ่งส้ม    -
1. นางสาวชวัลลักษณ์    วงค์พิทักษ์
2. นายนาวิน    ฉัตรชัยลือนาม
2 โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพม. เขต 38 ตาก 1. นายพงษ์พันธ์    วนาเฉลิมจันทร์
2. นายชัชชัย    คีรีเฉลาเลิศ
1. นางสาวช่อพฤกษ์    มุ่งลา
2. นายณกรณ์    พิศเพ็ง
3 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สพม. เขต 38 ตาก 1. นายนิรุช    แซ่ยั้ง
2. เด็กชายพงศ์พล    แซ่ย้าง
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงราตรี    เครือทราย
2. นางสาววิไล    หริ่งรัตนพันธ์
4 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) สพม. เขต 38 ตาก 1. เด็กชายพงศ์นริศ    บาอุน
2. เด็กชายสุพจน์    แก้วมาลัย
1. นางสาวสีออน    ตาเรือนสอน
2. นางสุจิตตรา    คำภีระ
5 โรงเรียนอิสลามศึกษา สพม. เขต 38 ตาก 1. นายธนพัฒน์    ภัชรภิรมย์กุล
2. นายโอราน    แสนศิริไพศาล
1. นายเป็นหนึ่ง    อุปการะ
ครูไม่ครบจำนวน
6 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก 1. เด็กชายอานนท์    อรุณอร่ามศรี
2. เด็กชายนิติภัทร    ศรีษะเดช
1. นางสาวจันทร์จีรา    จันทร์โฉม
2. นายเพชร    ภิวงศ์
7 โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    บุญสืบสาย
2. เด็กชายภูริณัฐ    สิงห์เถิน
1. นายกษิดิศ    เลิศรัตนพันธุ์
2. นายปองพล    เมืองมาหล้า
8 โรงเรียนพบพระวิทยาคม สพม. เขต 38 ตาก 1. เด็กชายชิอู    -
2. เด็กชายปัญญากร    บุญอ่วม
1. นายภาณุวัฒน์    คะนิกา
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................