งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 199
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวพลอยลดา    นาคพันธ์
2. นางสาวสุประภาดา    น้อยวินิจ
3. นายวรากร    พงษ์จิรธรรม
4. นางสาวศศิณานนท์    เนินพลับ
5. นายธนวัฒน์    แทนจะโปะ
6. เด็กหญิงเมทินี    โทนวม
7. เด็กหญิงทิพยสุดา    จินดาสุทธิกุล
8. เด็กหญิงภัควลัญชญ์    ศรีสำราญ
9. เด็กชายณัฐกรณ์    แสวงศิลป์
10. เด็กชายธีธัช    สมใจไพบูลย์
1. นางสุนุตชา    อุบลจร
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวชนกภัทร์    ชมภู่
2. นางสาวจรรย์อมล    อาสะโภ
3. นางสาวศุภิสรา    อุทัยสุขสมบูรณ์
4. นางสาวขวัญจิรา    เพียรธัญการ
5. นางสาวกัลยกร    นุตยางกูล
6. นางสาวณัฐธิดา    พุ่มกลิ่น
7. นางสาวอนัญญา    สิทธิธัญญาศิลป์
8. นางสาวจุฑามาศ    ชูกุล
9. นางสาวสุภาวดี    เลี่ยมมาตร
10. นางสาววิมลสิริ    ศรีวิจัยนวน
1. นายณรงค์    เถาวัลย์
2. นางสาววราภรณ์    จันทร์ครุธ
3. นางเบญจมาศ    คำรื่น
3 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวขนิษฐา    พนมเวช
2. นางสาวศุภธิดา    ทิวา
3. นายธรรมนูญ    กู้เขียว
4. นางสาวกัญชลา    มายูร
5. นางสาวภัทรภรณ์    คำยา
6. นางสาวทิพวรรณ    ทวีกสิกรรม
7. นายพงศกร    นาคตรง
8. นางสาวกฤศิณี    แย้มเจิม
9. นางสาวธนิตา    ชายงาม
10. นางสาวธนัชชา    ไผ่เถื่ือน
1. นางสาวภคพร    จันทวงษ์
2. นายสมเจตต์    อำภา
3. นางสาวสุกัญญา    สิทธิวโรธร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................