งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 262
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรลักษณ์    อินดอนกลอย
2. เด็กหญิงศิริกัญญา    เช้าวันดี
3. เด็กหญิงนฤมล    กะระวะสุ
4. เด็กหญิงพลอยสวย    มาเกิด
5. เด็กหญิงอมรรัตน์    แตงบุญรอด
6. เด็กหญิงญาณภา    โพธิพิทักษ์
7. เด็กหญิงพัชรพร    วงษ์ปาน
8. เด็กหญิงบุญญาพร    พุทธแก้ว
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวนวลรัตน์    ธนตรัยรัตน์
2. นายรัชชานนทิ์    พิพิทธนพงษ์
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายปวเรศ    วินัยพานิช
2. เด็กหญิงกรกมล    ทศพร
3. เด็กหญิงกมลเนตร    พานสม
4. เด็กหญิงดลวรรณ    พุทธซ้อน
5. เด็กหญิงศุพักรกาญจน์    ฉัตรพงศ์สกุล
6. เด็กหญิงลลิตา    ปิ่นทอง
7. เด็กหญิงพริมา    โพธิ์กิ่ง
8. เด็กหญิงกนกลดา    พันธุรอด
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวอักษราภัค    อุนสวัสดิ์อาภา
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................