งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 263
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวทิพย์สุดา    แสงดาว
2. นางสาวมิลดา    แรงเขตรกิจ
3. นางสาวกาญจนาณัฐ    จันทร์เอี่ยม
4. นางสาวสุภาภรณ์    แก้วเขตรการ
5. นางสาวชฎามาศ    วรรคแป้น
6. นางสาวภาสินี    วิเชียรสาร
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสินีนาถ    โพธิ
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐนันท์    ยะโสภณ
2. นางสาวอริศรา    ไชยคำมิ่ง
3. นางสาวเกตน์นิภา    คำแพ่ง
4. นางสาวบัวชมพู    สนองคล้าย
5. นางสาวเกศกนก    พะนาน
6. นางสาวจุฑามาส    วงษ์วิทยา
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวนวลรัตน์    ธนตรัยรัตน์
2. นายรัชชานนทิ์    พิพิทธนพงษ์
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวณิชากานต์    ศรียากูล
2. นางสาวภัทรวดี    จันทร์เที่ยง
3. นางสาวรุจิราพร    กีตา
4. นางสาวอรุณศรี    ชาติเชื้อ
5. นางสาววิลาสินี    สารีขาว
6. นางสาวศิริมา    ปรางสี
7. นางสาวภัทริกา    บำรุงทรัพย์
8. นางสาวจิรัชญา    เจนเขตการณ์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายชยพล    ดีเทียน
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................