งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 264
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกมล    พุทธชงค์
2. เด็กหญิงศิรดา    เดชาติวงศ์
3. เด็กหญิงศิริประพา    พุทธสระแก้ว
4. เด็กหญิงศุภิสวรา    จันทร์ทอง
5. เด็กหญิงพันธ์วิรา    กอรัตน์
6. เด็กหญิงโชติกา    เริงเกตกิจ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวสุรัตน์วดี    เนียมอ่ำ
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกุลภัสสรณ์    แก้วโต
2. เด็กหญิงวริศรา    พันธุ์สมบูรณ์
3. เด็กหญิงศศิประภา    พรหมศิริ
4. เด็กหญิงชลญานันท์    ศีลแดนจันทร์
5. เด็กหญิงพรนภา    สีขี
6. เด็กหญิงอมรรัตน์    แตงบุญรอด
7. เด็กหญิงนฤมล    กะระวะสุ
8. เด็กหญิงญาณภา    โพธิพิทักษ์
9. เด็กหญิงพัชรพร    วงษ์ปาน
10. เด็กหญิงบุญญาพร    พุทธแก้ว
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวนวลรัตน์    ธนตรัยรัตน์
2. นายรัชชานนทิ์    พิพิทธนพงษ์
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงลักษิกา    บุญศิริ
2. เด็กหญิงฐานิศร    ร้อยแก้ว
3. เด็กหญิงหทัยทิพย์    การไทย
4. เด็กหญิงพัชรพร    หนุนวงษ์
5. เด็กหญิงพิระดา    คมยุทธ
6. เด็กหญิงชนิษา    ถึงใจ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวณัฐนันท์    วงษ์วิลัย
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนวังหินวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิรัชญา    เกษมณี
2. เด็กหญิงสุพรรษา    ทองดี
3. เด็กหญิงอรจิรา    ดาราโพธิ์
4. เด็กหญิงอรจิรา    อุทัย
5. เด็กหญิงวิชิดา    เรียนเมือง
6. เด็กหญิงอุษามณี    มังษะชาติ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวจิราภา    เอื้อจิรกาล
ครูไม่ครบจำนวน
5 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงลลิตา    ปิ่นทอง
2. เด็กหญิงกรกมล    ทศพร
3. เด็กหญิงกมลเนตร    พานสม
4. เด็กหญิงศุพักรกาญจน์    ฉัตรพงศ์สกุล
5. เด็กหญิงปริยากร    ธอธง
6. เด็กหญิงพริมา    โพธิ์กิ่ง
7. เด็กหญิงลลิดา    ปิ่นทอง
8. เด็กหญิงดลวรรณ    พุทธซ้อน
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวอักษราภัค    แสงจันทร์
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................