งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 265
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวทิพย์สุดา    แสงดาว
2. นางสาวสุทธิสา    บุญมณี
3. นางสาวกาญจนาณัฐ    จันทร์เอี่ยม
4. นางสาวมิลดา    แรงเขตรกิจ
5. นางสาวภาสินี    วิเชียรสาร
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายธีรพร    โพธิ
2. นางสินีนาถ    โพธิ
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐพร    เอี่ยมละออ
2. นางสาวพิชชาภา    กอรัตน์
3. นางสาวสรินยา    มีศรี
4. นางสาวณิชาภัทร    พิมทะ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวสุรัตน์วดี    เนียมอ่ำ
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นายกษิติ    ตั้งกมลศรี
2. นายฉัตรมงคล    จาสุทัศน์
3. นายธีรพงษ์    ซ่อนกลิ่น
4. นายพงศธร    จบศรี
5. นายรัฐธนนท์กฤช    โคตรคำ
6. นายชลธาร    มิ่งแก้ว
7. นายเศรษฐพงษ์    นิโรจน์
8. นายคุณภัทร    เทพสุทธิ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวนวลรัตน์    ธนตรัยรัตน์
2. นายรัชชานนทิ์    พิพิทธนพงษ์
3. นายสุพิเชฐ    ศรีโสภา
ครูไม่ครบจำนวน
4 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวนภาพรรณ    พัฒนกุล
2. นางสาวมนัสนันท์    สิงห์เถื่อน
3. นางสาวสลิลทิพย์    กอบธัญญกิจ
4. นางสาวศิริรัตน์    เภอสิงห์
5. นางสาวศิริรักษ์    เภอสิงห์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวณัฐนันท์    วงษ์วิลัย
ครูไม่ครบจำนวน
5 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวปวีณา    จันทร์ศรี
2. นางสาวชวัลลักษณ์    เขียวน้อย
3. นางสาวพลอยชมพู    แก้ววิบูลย์
4. นางสาวอภิสรา    ป้อมคำ
5. นางสาวมาริษา    มานุจำ
6. นางสาวอารียา    สร้อยกุดเรือ
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวพัณณ์ชิตา    ยะไข่
ครูไม่ครบจำนวน
6 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวนภสร    ปานแดง
2. นางสาวธิดารัตน์    พิมพิจิตร์
3. นางสาววิไลวรรณ    อุดมศรี
4. นางสาวถานิกา    ใจแสน
5. นางสาวทัศพร    แสงวิจิตร
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวกาญจนา    สาก้อน
2. นางสาวชวนชม    บูโกก
3. นางสาวพิลาวรรณ    เตือนสติ
4. นางสาวอนันทพร    พุ่มมะปราง
7 โรงเรียนวังหินวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวนิราภร    สมานกสิกร
2. นางสาวสุชานันท์    มะหันตรัตน์
3. นางสาวเปรมกมล    อินทร์ใจดี
4. นางสาวบุบผา    บัววัต
5. นางสาวเสาวลักษณ์    อินทร์ใจดี
6. นางสาวทิพานัน    เขียวน้อย
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวจิราภา    เอื้อจิรกาล
ครูไม่ครบจำนวน
8 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวณิชากานต์    ศรียากูล
2. นางสาวภัทรวดี    จันทร์เที่ยง
3. นางสาวรุจิราพร    กีตา
4. นางสาวอรุณศรี    ชาติเชื้อ
5. นางสาววิลาสินี    สารีขาว
6. นางสาวศิริมา    ปรางสี
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวอักษราภัค    อุนสวัสดิ์อาภา
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................