งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 300
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    พงษ์ธัญการ
2. เด็กหญิงมณฑิตา    ไวสาริกรรม
3. เด็กหญิงวราภัสร์    ภิรชโยดม
4. เด็กหญิงวีรรัตน์    เทศพันธ์
5. เด็กหญิงสุจารี    ศรีสุข
1. นางธนวรรณ    สอนธิราช
2. นางศรีสมบัติ    คำมะวงค์
2 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกิตติมา    แสงตะคร้อ
2. เด็กหญิงมณฑิตา    มณีฤทธิ์
3. เด็กหญิงวันเพ็ญ    เหล่ายัง
4. เด็กหญิงสุธาสินี    ดีฉนวน
5. เด็กหญิงกัลยกร    จินดาพาณิชย์
1. นางพัชริน    หมายแพทย์จิตร
2. นางอำมลา    กมลมาลย์
3 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงญาณิศา    แก้วก่า
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา    สุภษร
3. เด็กหญิงชนม์นิภา    เริงเกษตรกิจ
4. เด็กหญิงภัทรวดี    โอสา
5. เด็กหญิงปานฟ้า    พูลเขตรกิจ
1. นางสาวณิชาภัทร    สุวรรณศรี
2. นางสาวอารีรัตน์    รุกขชาติ
4 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี    ประสิทธิเขตรกิจ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์    เกตุกสิกรณ์
3. เด็กหญิงมนัสนันท์    กัลยา
4. เด็กหญิงวิภวานี    แสงสุข
5. เด็กชายภคิน    ยิ้มพะ
1. นายปัญญา    ศรศิริ
2. นางสาวพรทิพย์    จั่นผ่อง
5 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    รัตนอนันต์
2. เด็กหญิงเรืองริน    ทิพวรรณ์
3. เด็กหญิงนิตยา    จันทรเดช
4. เด็กหญิงพรหรมพรรณ    พรหมจาต
5. เด็กหญิงเบญญาภา    บุญทอง
1. นางฉวีวรรณ    ทัพไทย
2. นายทศพร    เตชะนา
6 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนริศรา    วันเห่า
2. เด็กหญิงน้ำฝน    ยวงกาญจน์
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์    คุ้มจิตร
4. เด็กชายศุภกร    อรุณเกษตรโชติ
5. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    กอบสาริกรรม
1. นางสุรวดี    แสงภักดี
2. นายอนุชา    เชยชม
7 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ    เมืองจันทร์
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์    ชุมชัยภูมิ
3. เด็กหญิงมนรดา    โฉมศรี
4. เด็กหญิงวัลลภา    สุพรรณ
5. เด็กหญิงสุภัสสร    สพประสงค์
1. นางสาวทิพย์วรรณ    พานทอง
2. นางมิสสรี    วิทยารัตน์
8 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐชยา    บุญเกตุ
2. เด็กหญิงปัญฑิตา    พังเกิด
3. เด็กหญิงณัฐรัตน์    อยู่ประจักษ์
4. เด็กหญิงสิริพรรณ    คำแฝง
5. เด็กหญิงอุษามณี    ประทุมเหง่า
1. นางสาววรัญรักษ์    บุญนอก
ครูไม่ครบจำนวน
9 โรงเรียนลานสักวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสิตานัน    เขียวชอุ่ม
2. นางสาวปรานปรียา    ชัยพนัส
3. เด็กหญิงหิรัญยา    คงเกิด
4. นางสาวศศิวิมล    ทากสุวรรณ์
5. นางสาวณัฐณิชา    เพิ่มเขตรกรรม
1. นางบังอร    สุคนธากรณ์
2. นายวิมลรัตน์    พูลเพิ่ม
10 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวีรวรรณ    ชัยแก้ว
2. เด็กหญิงแพรวา    การะเกตุ
3. เด็กหญิงมลนภา    เอี่ยมสำอางค์
4. เด็กหญิงศุจิรา    เที่ยงสุธร
5. เด็กหญิงสุพัตรา    เรือนแก้ว
1. นางนวสร    นราศรี
2. นางสาวเหมวรรณ    สวรรคโลก
11 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีรพัฒน์    นิ่มสวน
2. เด็กชายภูริ    โคสอน
3. เด็กหญิงอริสา    เกตุสาคร
4. เด็กหญิงอุทัยลักษณ์    พูลฉนวน
5. เด็กหญิงธิดาทิพย์    รถมณี
1. นางสาวจุฑารัตน์    ฉายแสง
ครูไม่ครบจำนวน
12 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายพงศพัศ    สีคาม
2. เด็กหญิงกรองแก้ว    ครุฑเสือ
3. เด็กหญิงสาลิกา    พงศ์ทองเมือง
4. เด็กหญิงวิภารัตน์    ธัญญกรรม
5. เด็กหญิงปลายฝน    สีคาวี
1. นางสาวน้ำผึ้ง    พงษ์เขียว
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................