งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 301
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวปรวิศา    เชี่ยวธัญกรณ์
2. นางสาวพิมพ์ชนก    ตาสาย
3. นางสาววริศรา    ปิ่นสุวรรณ
4. นางสาวสุชาญาพัฒน์    เสตถาภิรมย์
5. นางสาวศศิธร    สุขเอี่ยม
1. นางสาวศศิภา    วินัยพานิช
2. นางอาภากร    นาวีระ
2 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวสุภัสสร    พัฒโนทัย
2. นางสาวรุ่งอรุณ    วังแสงกลาง
3. นางสาวสุชานาฎ    ประกอบไวทยกิจ
4. นางสาวสกุนต์กาญจน์    สูติอุทัย
5. นางสาวสิญาดา    สารทอง
1. นางสาวกฤตยชญา    แรงเขตกิจ
2. นางนันทนา    อินทร์นา
3 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวจิรดา    อินทศักดิ์
2. นางสาวดวงฤดี    มีสินทรัพย์
3. นางสาวฐณิชา    เหล่าเมือง
4. นางสาวนัทภรณ์    โสดา
5. นางสาวเบญจพร    นารอด
1. นางสาวจุฑารัตน์    ศักดิ์ทัศนา
2. นางอำมลา    กมลมาลย์
4 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวปานทิพย์    จำปาทอง
2. นางสาวพัฒภรณ์    นิโรจน์
3. นางสาวรจนา    รักกสิวิทย์
4. นางสาวธนภรณ์    สุวรรณศร
5. นางสาวจุฑามณี    เริงเกษตรกิจ
1. นางสาวณิชาภัทร    สุวรรณศรี
2. นางสาวอารีรัตน์    รุกขชาติ
5 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวกัญญาพัชร    เจนเขตต์การณ์
2. นางสาวมธุมาส    ท้วมศรี
3. นางสาวกนกพร    อินทร์เพชร
4. นางสาวปิยธิดา    แจ้งมณี
5. นางสาวลัดดาวรรณ    พูลเขตรกิจ
1. นางสาวจิรายุ    ศรีรุณ
2. นางสาวนวลวรรณ    คันศร
6 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวขนิษฐา    พนมเวช
2. นางสาวธนัชชา    ไผ่เถื่อน
3. นางสาวณัฏฐา    จันทวรรณ์
4. นางสาวปนัดา    โห้ธัญการ
5. นางสาววาสนา    พันเปี่ยม
1. นางสุรวดี    แสงภักดี
2. นายอนุชา    เชยชม
7 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวนันทวัน    บริวาส
2. นางสาวสุธิมา    บริวาท
3. นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์    ประสิทธิ์
4. นางสาวเรณุกา    อยู่เป็นสุข
5. นางสาวภาวินี    จินตะกัน
1. นางสาวทิพย์วรรณ    พานทอง
2. นางมิสสรี    วิทยารัตน์
8 โรงเรียนลานสักวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวธัญลักษณ์    ศรลัมพ์
2. นางสาวอมราพร    ไสสวัสดิ์
3. นางสาวมาริษา    ใจทัน
4. นางสาวจันทนา    แสงจันทร์
5. นางสาวชลิตา    พุฒฝอย
1. นางบรรจง    เทพสุทธิ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุญญาพร    หัสแดง
9 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นายทักษิณ    กีตา
2. นางสาวอรปวีณา    อ่อนศรี
3. นางสาวสุนีรัตน์    พละวัฒน์
4. นางสาวธัญญรัตน์    สุวรรณประทีป
5. นางสาวมิกิ    กีตา
1. นางนวสร    นราศรี
2. นางสาวสุจินดา    ระฆัง
10 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐภาวี    ขามเทศ
2. นางสาวเสาวลักษณ์    ใจแสน
3. นางสาวอณัญญา    ไพฑูรย์
4. นางสาววรรณษา    สายแวว
5. นางสาวทัศวรรณ    กอบธัญกิจ
1. นางสาวจุฑารัตน์    ฉายแสง
ครูไม่ครบจำนวน
11 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวกนกพร    สมัครการไถ
2. นางสาวสุภาพรรณ    ปรีชา
3. นางสาวสุจิตรา    บุญมั่น
4. นางสาวณัฐสิมา    โพธิ์พิทักษ์
5. นายณวพงษ์    ปานเพชร
1. นางสาวพาณิภัค    ภักดีรักษ์
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................