งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 305
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวอสมาภรณ์    ศรีแสงฉาย
2. นางสาวสลิดา    สุตา
3. นางสาวนฤมล    หลักเพชร
4. นางสาวปาณิสรา    กรัณย์เมธากุล
5. นางสาวทิฐินันท์    กมลมาลย์
6. นางสาวธนภรณ์    แสงนาคประเสริฐ
7. นางสาวณัฐฐาวีรนุช    ตาแก้ว
8. นางสาวเสาวนีย์    คำมี
9. นางสาววรัชญา    ทองศรี
10. นางสาววริศรา    ป้อมคำ
11. นางสาวมาริสา    ทัศนบุตร
12. นางสาวพรธิดี    สีสรรพ์
13. นายกฤตกานต์    คณฑา
14. นายนวัตกรณ์    ศรีวัฒน์
15. นายธณภัทร    โป๊บสูงเนิน
16. นางสาวสุพรรณิการ์    ทิพกวีย์
17. นายธาวิน    งามยิ่ง
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางนวสร    นราศรี
2. นายภานุพันธ์    ภักดี
3. นางสาวสุจินดา    ระฆัง
4. นางสุพีร์รญา    ปัญญาคำ
5. นายอิสรพงษ์    อินสว่าง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................