งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 052
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธมลวรรณ    ว่องวิการณ์
2. เด็กหญิงณิชากานต์    ภาคโพธิ์
1. นายสำรวย    หนูเถื่อน
2. นางสุภัทรา    หนูเถื่อน
2 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์    บุญชาญ
2. เด็กหญิงขวัญจิรา    วงษ์อักษร
1. นายโรจนัสถ์    สุจริต
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐวิภา    สัตย์บุตร
2. เด็กชายปาณชัย    อุ่นเจริญ
1. นายสมโภชน์    พูลเขตกิจ
2. นางสาวโชติกา    ขอผล
4 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอนุสรา    มายา
2. เด็กหญิงฐิติพร    ดีพิจารณ์
1. นางสาวจรินทร์ทิพย์    เทียนลำ
2. นางสาวจิรนันทน์    ดารารัตนเสรี
5 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจารุพิชญา    ต่อพล
2. เด็กหญิงสิญา    รอดโพธิ์ทอง
1. นางสาวปิยวรรณ    มั่นต่าย
2. นางสาวมนันยา    โม้แกว
6 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงทรายแก้ว    มูลลาศรี
2. เด็กหญิงกฤตพร    ทรดี
1. นายกิตติคุณ    ทองคำดี
2. นายวิวัฒน์ชัย    กิตติ์ธนาตระกูล
7 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ครุฑจีน
2. เด็กหญิงธนัชพร​    ใจเอม
1. นางสาวชวนชม​    บูโกก
2. นางสาวอ​นันทพร​    พุ่มมะปราง
8 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรพรรณ    จำปา
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    คำหอม
1. นายปริวัฒน์    หนองคาย
2. นายสุรชาติ    อ่อนนวล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................