งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 053
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายพีรวิชญ์    เดชบุญธรรม
2. เด็กชายไพฑูรย์    ม่วยเท้ง
1. นางจงดี    คำแสน
2. นางสาวดิศราพา    ศรีนุช
2 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐพงศ์    ทองจาด
2. เด็กชายศักดิ์อรุณ    ไพรหนู
1. นายธวัชชัย    เหล่าเขตรกรณ์
2. นางสมหวัง    วรรณสูตร
3 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีรพล    สุไทย
2. เด็กชายธนกฤต    วุ่นดี
1. นายมงคล    หู้โลหะ
2. นางสาวเบ็ญญาภา    ศรีเรืองพันธ์
4 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิวณัฐ    ฤทธิลือชัย
2. เด็กชายศุขพิมาย    หาดแก้ว
1. นางสาวเมษา    พูลสวัสดิ์
ครูไม่ครบจำนวน
5 โรงเรียนบ่อยางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายชานนท์    ชาไข
2. เด็กชายธนาวุธ    ธนาทวีผล
1. นายภาณุพงศ์    รอดเคลือ
ครูไม่ครบจำนวน
6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพลอยชมพู    ทรัพย์ประเดิมชัย
2. เด็กหญิงพงศ์พัชรา    จุ้ยดอนกลอย
1. นางดาวเรือง    เพียรพานิช
2. นางฤทัยรัตน์    เกษการณ์
7 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนกร    วิมุติ
2. เด็กชายวรวิทย์    มั่นคง
1. นางสาววรางคณา    กำไร
2. นางสาวอารีย์    กาฬภักดี
8 โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงบงกชพร    จันทรักษ์
2. เด็กชายนรภัทร    วงศ์ดวงดำ
1. นางสาวเยาวเรศ    กันเพ็ง
ครูไม่ครบจำนวน
9 โรงเรียนลานสักวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายวรเชษฐ์    พิลึก
2. เด็กชายขวัญชัย    สุขสุวรรณ์
1. นายบรรฑูรณ์    สิงห์ดี
2. นางสาวพิกุล    คำยิ่ง
10 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายสุทธิพงษ์    วุฒิยา
2. เด็กชายสุทธิภัทร    เกตุประทุม
1. นางบุรณี    สุวรรณโชติ
2. นายภาคภูมิ    สุวรรณโชติ
11 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายศิรสิทธิ์    ทาชาติ
2. เด็กชายสรวิทย์    อินสุ่ม
1. นายชงคา    เมืองจันทร์
2. นางสาวปุริมปรัชญ์    พันธ์เขียน
12 โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์    เปลวเพลิง
2. เด็กหญิงไพลิน    บริสุทธิ์
1. นายวริทธิ์    กิ่งเณร
ครูไม่ครบจำนวน
13 โรงเรียนวังหินวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    จงเขตการ
2. เด็กชายสุทธิภัทร    มั่นเหม็น
1. นางสาวสายพิน    สุขสถาน
ครูไม่ครบจำนวน
14 โรงเรียนทองหลางวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายสุพิชฌาย์    พุฒมั่น
2. เด็กชายวรวิชญ์    น้ำจันทร์
1. นางสาวชโลธร    ศรีสด
2. นางสาวนริศรา    ปันอินทร์
15 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา    วงษ์ไสว
2. เด็กหญิงวรัญญา    เสือโต
1. นางสาวน้ำฝน    ทิพรังษี
2. นางสาวเกศินี    คันศร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................