งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 057
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายกมลชัย    ชูแก้ว
2. เด็กชายธนภัทร    แจ้งใบ
3. เด็กชายกันตินันท์    รักสัตย์
1. นายอัณณพ    เสมียนหร่าย
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กชายประวิทย์    แก้วเกษ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    มาดี
3. เด็กชายวิทยา    พากโพธิ์
1. นายโรจนัสถ์    สุจริต
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภัทรวดี    ลีแก้ว
2. เด็กหญิงแพรวนภา    โพธิพิทักษ์
3. เด็กหญิงชญานันท์    ดั่นเจริญ
1. นายสมโภชน์    พูลเขตกิจ
2. นางสาวโชติกา    ขอผล
4 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายสมเกียรติ    เกษม
2. เด็กชายสุรัชภูมิ    ศิริพิน
3. เด็กชายคุณากร    เสือแก้ว
1. นางสาวจรินทร์ทิพย์    เทียนลำ
2. นางสาวจิรนันทน์    ดารารัตนเสรี
5 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายราชันย์    หล้ามณี
2. เด็กชายภานุวัฒน์    แสนนอก
3. เด็กหญิงณิชาภัทร    สุขราช
1. นายทศพล    ศีลอาภรณ์
2. นางสาวปิยวรรณ    มั่นต่าย
6 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายรีมิกซ์    จิวรรักษ์
2. เด็กชายพีรพัฒน์    คำหอม
3. เด็กชายศุภฤกษ์    นวมเพชร
1. นายกิตติคุณ    ทองคำดี
2. นายวิวัฒน์ชัย    กิตติ์ธนาตระกูล
7 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนพัฒน์    หรดี
2. เด็กหญิงพรชิตา    ใจแสน
3. เด็กหญิงฐิดาพร    คชพันธ์
1. นางสาวกาญจนา    สาก้อน
2. นางสาวอนันทพร    พุ่มมะปราง
8 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กชายภาณุพงศ์    วังพลับ
2. เด็กชายพัชรภูมิ    โรจรัตน์
3. เด็กชายชยนันท์    ผุดผ่อง
1. นายปริวัฒน์    หนองคาย
2. นายสุรชาติ    อ่อนนวล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................