งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 058
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นายธนัช    ว่องกสิกิจ
2. นายธนากร    ดวงจิตร
3. นายไพทูรย์    บัวงาม
1. นายอัณณพ    เสมียนหร่าย
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นายภาคภูมิ    เชี่ยวกสิกรณ์
2. นายธนาธร    จั่นมา
3. นายชัยนาท    นวลนุ่ม
1. นางสาวระมิงค์พร    ทองคำฟู
2. นางสาวเมธินี    เขียวดิบ
3 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นายพสธร    กอบสาริกรณ์
2. นายพัสกร    ชื่นบาน
3. นายณัฐวุฒิ    รัตนสูตร
1. นางสาวจรินทร์ทิพย์    เทียนลำ
2. นางสาวจิรนันทน์    ดารารัตนเสรี
4 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นายพรชัย    บุญโต
2. นายชินวัตร    หัสแดง
3. นายธีรภัทร    สุริโย
1. นายพีรวัตภ์    ผาดี
2. นายอุเทน    แป้งนวลดี
5 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นายวิศรุต    สนอุป
2. นายอดิศร    วงศ์อุปปา
3. นายสิทธิพร    มาสม
1. นายทศพล    ศีลอาภรณ์
2. นางสาวปิยวรรณ    มั่นต่าย
6 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นายก่อกนก    ทองเนียม
2. นายฤทธิพร    จันทะแจ่ม
3. นายอภิสิทธิ์    ทาเอื้อ
1. นายกิตติคุณ    ทองคำดี
2. นายวิวัฒน์ชัย    กิตติ์ธนาตระกูล
7 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นายศุภวัส    แจ้งมณี
2. นางสาวฟ้ารุ่ง    ยิ้มอิ่ม
3. นางสาวจารีญา    ม่วงยา
1. นางสาวกนกวรรณ    พูลศรี
2. นางสาวกาญจนา    สาก้อน
8 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นายเกียรติพงษ์    ทองปิ่น
2. นางสาวกนพร    ชำนาญชัด
3. นางสาวประภัสสร    ผาเหลา
1. นายปริวัฒน์    หนองคาย
2. นายสุรชาติ    อ่อนนวล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................