งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 625
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรกานต์    บัวสำลี
2. เด็กหญิงสุธิสา    สุวรรณพยัคฆ์
3. เด็กหญิงลลิตา    พะวา
1. นางสาวธฤติรัตน์    ทรัพย์สุริต
2. นายศักดิ์ชัย    อัมรนันท์
2 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสสิประพร    สุขไพบูลย์
2. เด็กหญิงพิณศิริ    ผูกใจเพื่อน
3. เด็กหญิงวีร์สุดา    เกตุหอม
1. นางศุภาภรณ์    นุกูลอุดมพานิชย์
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    คำภา
2. เด็กหญิงจิตรเลขา    ศรีสรรค์
3. เด็กหญิงสิริยากร    นาคอินทร์
1. นายจรินทร์    ทะนะแสง
ครูไม่ครบจำนวน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................