งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 626
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 1 1. นางสาวกัญญารัตน์    อาจคงหาญ
2. นางสาวประทุมวรรณ    เหล่าเขตรกิจ
3. นางสาวภัทราวดี    เพียรธัญญกรณ์
1. นางสาวธฤติรัตน์    ทรัพย์สุริต
2. นายศักดิ์ชัย    อัมรนันท์
2 โรงเรียนหนองฉางวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาวอรอุมา    มวลไชสง
2. นางสาวสุภาพร    ใจดี
3. นายอภิวัฒน์    อภิธนวรรณ
1. นางศุภาภรณ์    นุกูลอุดมพานิชย์
ครูไม่ครบจำนวน
3 โรงเรียนลานสักวิทยา สพม. เขต 42 อุทัยธานี กลุ่ม 2 1. นางสาววิภาวี    ศรีสด
2. นางสาวจุฑามาศ    ชาญนอก
3. นางสาวนันท์นภัส    อินสวรรค์
1. นายขวัญชัย    คำสุวรรณ์
2. นางสาวพยอม    แก้วหย่อง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................